Proto-Germanische taal

Proto-dermanisch
PGMC, gemeenschappelijk Germaans
Reconstructie van Germaanse talen
Regio Noord-Europa
Gereconstrueerd
Voorouder
Reconstructies van lagere orde
 • Proto-west Germaans
 • Proto-noor (Aattest)
 • Proto-East Germaans
Kaart van de Pre-Romeinse ijzertijd in Noord-Europa Culturen tonen die geassocieerd zijn met proto-Germanic, c. 500 v.Chr. Het gebied van de voorgaande Noordse bronstijd in Scandinavië wordt in rood weergegeven; Magenta gebieden naar het zuiden vertegenwoordigen de Jastorf -cultuur van de Noord -Duitse vlakte.

Proto-dermanisch (afgekort PGMC; ook wel genoemd Gemeenschappelijk Germaans) is de gereconstrueerd proto-taal van de Germaanse tak van de Indo-Europese talen.

Proto-Germanic ontwikkelde zich uiteindelijk van pre-proto-dermaans in drie Germaanse takken tijdens de vijfde eeuw voor Christus tot vijfde eeuw na Christus: West -Germaans, Oost -Germaans en Noord -Germaans, die echter in bleef contact gedurende een aanzienlijke tijd, vooral de Ingvaeonische talen (inclusief Engels), die voortkwam uit West -Germaanse dialecten en in voortdurende contact bleef met Noord -Germaanse.

Een bepalend kenmerk van proto-german is de voltooiing van het proces beschreven door Grimm's wet, een reeks geluidsveranderingen die plaatsvonden tussen zijn status als een dialect van Proto-indo-Europees en zijn geleidelijke divergentie in een afzonderlijke taal. Aangezien het waarschijnlijk is dat de ontwikkeling van deze geluidsverschuiving een aanzienlijke tijd (enkele eeuwen) overspande, kan proto-Germanic niet voldoende worden gereconstrueerd als een eenvoudig knooppunt in een boommodel maar vertegenwoordigt eerder een ontwikkelingsfase die bijna duizend jaar kan uitstrekken. Het einde van de gemeenschappelijke Germaanse periode wordt bereikt met het begin van de Migratieperiode in de vierde eeuw.

De alternatieve term "Germaanse oudertaal"kan worden gebruikt om een ​​grotere reikwijdte van taalkundige ontwikkelingen op te nemen, met betrekking tot de Noordse bronstijd en Pre-Romeinse ijzertijd in Noord-Europa (tweede tot eerste millennia v.Chr.) Om "pre-Germanic" (pregmc), "vroege Proto Germanic" (EPGMC) en "late proto-germanic" (LPGMC) op te nemen.[1] Terwijl proto-Germanic alleen verwijst naar de reconstructie van de meest recente gemeenschappelijke voorouder van Germaanse talen, verwijst de Germaanse oudertaal naar de hele reis dat het dialect van proto-indo-Europees dat proto-Germanic zou worden ondergaan gedurende de millennia.

De proto-Germanische taal wordt niet direct bevestigd door coherente overlevende teksten; het is geweest gereconstrueerd de ... gebruiken Vergelijkende methode. Fragmentarische directe attest bestaat in het begin van (laat) gemeenschappelijk Germaans Runische inscripties (Specifiek de tweede-eeuwse advertentie Vimose -inscripties en de tweede-eeuwse BC Negau -helm inscriptie),[2] en in Romeinse rijk ERA -transcripties van individuele woorden (met name in Tacitus' Germania, c. AD 90[notitie 1]).

Archeologie en vroege geschiedschrijving

Uitbreiding van Vroege Germaanse stammen in voorheen meestal Keltisch Centraal Europa:[3]
 Nederzettingen voor 750BC
 Nieuwe nederzettingen met 500BC
 Nieuwe nederzettingen door 250BC
 Nieuwe nederzettingen door ADVERTENTIE1

Sommige bronnen geven ook een datum van 750 v.Chr. Voor de vroegste uitbreiding uit het zuiden van Scandinavië langs de Noordzee naar de monding van de Rijn.[4]

De vroege Oost -Germaans Uitbreiding (1e en 2e eeuw advertentie):
 oostwaartse uitbreiding van de Wielbark -cultuur

Proto-Germanic ontwikkeld uit pre-proto-dermaans tijdens de Vóór de Romeinse ijzertijd van Noord -Europa. Volgens de Germaanse substraathypothese, het kan zijn beïnvloed door niet-Indo-Europese culturen, zoals de Funnelbeaker -cultuur, maar de geluidsverandering in de Germaanse talen bekend als Grimm's wet wijst op een niet-substratische ontwikkeling weg van andere takken van Indo-Europees.[verduidelijking nodig][Opmerking 2] Proto-Germanic zelf werd waarschijnlijk daarna gesproken c. 500 v.Chr.[7] en Proto-noor Vanaf de tweede eeuw na Christus en later is het nog steeds vrij dicht bij gereconstrueerde proto-Germanic, maar andere gemeenschappelijke innovaties die Germaans scheiden van Proto-indo-Europees Stel een gemeenschappelijke geschiedenis van pre-proto-dermaanse sprekers voor in de Noordse bronstijd.

Volgens Musset (1965) ontwikkelde de proto-Germanische taal in het zuiden van Scandinavië (Denemarken, Zuid-Zweden en Zuid-Noorwegen), de Urheimat (origineel huis) van de Germaanse stammen.[8] Het is mogelijk dat Indo-Europese sprekers voor het eerst in Zuid-Scandinavië aankwamen met de Creupt Ware -cultuur Midden-3e millennium v.Chr. Noordse bronstijd Culturen tegen het vroege tweede millennium voor Christus. Volgens Mallory "zijn Germanicisten het over het algemeen" eens "dat de Urheimat ('Original Homeland') van de proto-Duitse taal, het voorouderlijke idioom van alle geattesteerde Germaanse dialecten, was voornamelijk gelegen in een gebied dat overeenkomt met de mate van de omvang van de Jastorf -cultuur.[9][10][11][notitie 3]

Vroege Germaanse expansie in de Vóór de Romeinse ijzertijd (vijfde tot eerste eeuwen v.Chr.) Plaats proto-Germanic-luidsprekers in contact met de Continental Celtic La tène horizon. Een aantal Keltische leenwoorden in Proto-Germanic zijn geïdentificeerd.[12] Tegen de eerste eeuw na Christus bereikte de Germaanse expansie de Donau en de Bovenste Rijn in het zuiden en de Germaanse volkeren ging eerst de historisch record. Rond dezelfde tijd, uitstrekkend ten oosten van de Uitzicht (Oksywie -cultuur, Przeworsk -cultuur), Germanische sprekers kwamen vroeg in contact Slavisch culturen, zoals weerspiegeld in het vroege Germaanse leningen in proto-slavisch.

Tegen de derde eeuw waren late proto-Germanische sprekers over aanzienlijke afstand uitgebreid, van de Rijn naar de Dniepr Strek van ongeveer 1.200 km (700 km). De periode markeert het uiteenvallen van late Proto-Germanic en het begin van de (historiografisch opgenomen) Germaanse migraties. De eerste coherente tekst die in een Germaanse taal is vastgelegd, is de Gotische Bijbel, geschreven in de latere vierde eeuw in de taal van de Thervingi Gotische christenen, die was ontsnapt vervolging door te verhuizen van Scythia naar Moesia in 348.

De vroegst beschikbare coherente teksten (volledige zinnen overbrengen, inclusief werkwoorden) in Proto-noor zijn variabel gedateerd op de 2e eeuw na Christus,[13] Ongeveer 300 AD[14] of de eerste eeuw na Christus[15][16] in Runische inscripties (zoals de Stem runestone af). De afbakening van late gemeenschappelijke Germaanse uit Proto-Norse rond die tijd is grotendeels een kwestie van conventie. Vroege West -Germaanse tekst is beschikbaar vanaf de vijfde eeuw, beginnend met de Frankisch Bergakker inscriptie.

Evolutie

De evolutie van proto-dermanic uit zijn voorouderlijke vormen, beginnend met zijn voorouder Proto-indo-Europees, begon met de ontwikkeling van een afzonderlijke gemeenschappelijke manier van spraak bij sommige geografisch nabijgelegen sprekers van een eerdere taal en eindigden met de dispersie van de proto-taal sprekers in verschillende populaties met meestal onafhankelijke spraakgewoonten. Tussen de twee punten vonden veel geluidsveranderingen plaats.

Theorieën van fylogenie

Oplossingen

Fylogenie zoals toegepast op historische taalkunde omvat de evolutionaire afdaling van talen. Het fylogenie -probleem is de vraag welke specifieke boom, in de boommodel Van taalevolutie verklaart het beste de paden van afkomst van alle leden van een taalfamilie van een gemeenschappelijke taal, of proto-taal (aan de wortel van de boom) naar de getuige talen (aan de bladeren van de boom). De Germaanse talen vorm een ​​boom met proto-germanic aan zijn wortel die een tak is van de Indo-Europese boom, die op zijn beurt heeft Proto-indo-Europees aan zijn wortel. Het lenen van lexicale items uit contacttalen maakt de relatieve positie van de Germaanse tak binnen Indo-Europees minder duidelijk dan de posities van de andere takken van Indo-Europees. In de loop van de ontwikkeling van de historische taalkunde zijn verschillende oplossingen voorgesteld, geen zekere en alle discutabele.

In de evolutionaire geschiedenis van een taalfamilie beschouwen filologen een genetisch "boommodel" alleen geschikt als gemeenschappen niet in effectief contact blijven als hun talen uiteenlopen. Vroege Indo-Europees had beperkt contact tussen verschillende lijnen, en, uniek, de Germaanse subfamilie vertoonde een minder boomlike gedrag, omdat sommige van zijn kenmerken vroeg in de evolutie van buren werden verkregen in plaats van van zijn directe voorouders. De interne diversificatie van West-Germaans ontwikkeld op een bijzonder niet-voorzichtige manier.[17]

Proto-Germanic is over het algemeen overeengekomen om ongeveer 500 voor Christus te zijn begonnen.[7] Zijn hypothetische voorouder tussen het einde van proto-indo-Europees en 500 v.Chr. Pre-proto-dermaans. Of het moet worden opgenomen onder een bredere betekenis van Proto-Germanic is een kwestie van gebruik.

Winfred P. Lehmann beschouwd Jacob Grimm'S "First Germaanse geluidsverschuiving", of de wet van Grimm, en Verner's wet,[Opmerking 4] (die voornamelijk betrekking had op medeklinkers en al vele decennia als proto-Germanic werden gegenereerd) als pre-proto-Germanic en oordeelde dat de "bovengrens" (dat wil zeggen de eerdere grens) de bevestiging van het accent of stress was , op de wortelliefhebber van een woord, meestal op de eerste lettergreep.[18] Proto-Indo-Europees had een verplaatsbare gekenmerkt pikaccent bestaande uit "een afwisseling van hoge en lage tonen"[19] evenals stress van positie bepaald door een reeks regels op basis van de lengte van de lettergrepen van een woord.

De fixatie van de stress leidde tot geluidsveranderingen in niet -gestresseerde lettergrepen. Voor Lehmann was de "ondergrens" het laten vallen van definitieve -a of -e in niet -gestresseerde lettergrepen; Bijvoorbeeld post-pie *wóyd-e > Gotisch wait, "weet". Antonsen was het met Lehmann eens over de bovengrens[20] Maar later gevonden runisch bewijs dat de -a niet is gevallen: Ékwakraz… wraita, "I, Wakraz, ... schreef (dit)". Hij zegt: "We moeten daarom zoeken naar een nieuwe ondergrens voor Proto-Germanic."[21]

Het eigen schema van Antonsen verdeelt proto-german in een vroeg stadium en een late fase. Het vroege stadium omvat de stressfixatie en de resulterende "spontane klinkers", terwijl de late fase wordt bepaald door tien complexe regels voor veranderingen van zowel klinkers als medeklinkers.[22]

Een voorgestelde verdeling van vijf primaire proto-Duitse dialectgroepen in Europa rond het begin van het gemeenschappelijke tijdperk (CE):
  Noord -Germaans (→Proto-noor bij 300 ce)
  Noordzee Germanic (Ingvaeonic)
  Weser-rhine Germanic (Istvaeonic)
  Elbe Germaans (Irminonisch)
  Oost -Germaans (→Gotisch bij 300 ce)

Tegen 250 v.Chr. Proto-Germanic was vertakt in vijf groepen Germaanse: twee elk in het westen en het noorden en één in het oosten.[4][pagina nodig]

Fonologische stadia van proto-indo-Europees tot het einde van proto-germanic

De volgende veranderingen zijn bekend of waarvan wordt verondersteld dat ze zich hebben voorgedaan in de geschiedenis van proto-Germanic in bredere zin vanaf het einde van Proto-Indo-Europees tot het punt dat proto-Germanic begon te breken in wederzijds onverstaanbare dialecten. De wijzigingen worden ruwweg in chronologische volgorde vermeld, met veranderingen die werken bij de uitkomst van eerdere die later in de lijst verschijnen. De onderscheidingen van de fasen en de veranderingen die bij elke fase zijn gekoppeld, zijn sterk afhankelijk van Ringe 2006, Hoofdstuk 3, "De ontwikkeling van Proto-Germanic". Ringe vat op zijn beurt standaardconcepten en terminologie samen.

Pre-proto-dermanic (pre-pgmc)

Deze fase begon met de scheiding van een afzonderlijke spraak, misschien terwijl het nog steeds deel uitmaakte van het proto-Indo-Europese dialectcontinuüm. Het bevatte veel innovaties die werden gedeeld met andere Indo-Europese vestigingen in verschillende mate, waarschijnlijk door oppervlakkige contacten, en wederzijdse verstaanbaarheid met andere dialecten zou al enige tijd zijn gebleven. Het was niettemin op zijn eigen pad, of het nu dialect of taal is.

Samenvoegen van taart "palatovelar" en "velar" plosieven ("centumisatie"):
 • /ḱ/ > /k/*ḱm̥tóm "honderd"> *km̥tóm > *hundą
 • /ǵ/ > /g/*wérǵom "werk"> *wérgom > *werką
 • /ǵʰ/ > /gʰ/*ǵʰh₁yéti "Om te gaan, lopen"> *gʰh₁yéti > *gaiþi
 • De werkelijke uitspraak van de "palatovelar" en "velar" -serie is niet reconstructibel; Het kan zijn dat de "palatovelaren" eigenlijk gewoon velars waren, en de "velars" werden nog verder teruggesproken (post-niveau of uvulair), dus het kan nauwkeuriger zijn om dat bijvoorbeeld te zeggen /k/ > /ḱ/ (Zie bijv. Ringe 2006, p. 87). Sommigen beweren ook dat de twee series misschien niet eens onderscheidend waren in taart. Zien Centum- en satemtalen.
Epenthesis van /u/ voor de syllabisch sonoranten:
 • /m̥/ > /um/*ḱm̥tóm "honderd"> *kumtóm > *hundą
 • /n̥/ > /un/*n̥tér "Inside"> *untér > *under "tussen"
 • /l̥/ > /ul/*wĺ̥kʷos "wolf"> *wúlkʷos > *wulfaz
 • /r̥/ > /ur/*wŕ̥mis "worm"> *wúrmis > *wurmiz
Een epenthetisch /s/ werd al in taart ingevoegd na tandheelkundige medeklinkers toen ze werden gevolgd door een achtervoegsel dat begon met een tandheelkundige.
 • Deze reeks wordt nu /TsT/ > /ts/ > /ss/*wid-tós "Bekend" (uitgesproken *widstos)> *witstós > *wissós > *wissaz "zeker"
Gemeiteren Consonanten worden ingekort Na een medeklinker of een lange klinker - *káyd-tis "Act of Call" (uitgesproken *káydstis)> *káyssis > *káysis > *haisiz "opdracht"
Woord-finale lange klinkers worden verlengd om klinkers te "overong" - *séh₁mō "zaden"> *séh₁mô > *sēmô
Verlies laryngeals, fonemisch de allofoons van /e/:
 • Woord-initieel laryngeals gaan verloren voor een medeklinker - *h₁dóntm̥ "Tand, Acc." > *dóntum > *tanþų
 • Laryngeals gaan verloren voor klinkers:
  • /h₁V/ > /V/*h₁ésti "is"> *ésti > *isti
  • /h₂e/ > /a/, /h₂V/ > /V/ anders - *h₂énti "vooraan"> (met verschuiving van accent) *antí > *andi "in aanvulling op"
  • /h₃e/ > /o/, /h₃V/ > /V/ anders - *h₃érō "Eagle"> *órô > *arô
 • Laryngeals gaan verloren na klinkers maar verlengen de voorgaande klinker: /VH/ > /Vː/*séh₁mō "zaden"> *sēmô
  • Twee klinkers die komen zitten onderbreking Vanwege dat veranderingscontract in een overong klinker - *-oHom "Genitief meervoud"> *-ôm > *-ǫ̂; *-eh₂es "Eh₂-Stem Nom. Pl." > *-âs > *-ôz
  • In woordfinale positie blijven de resulterende lange klinkers verschillend van (korter dan) de overong-klinkers die werden gevormd uit taart-woord-finale lange klinkers- *-oh₂ "Thematische 1e sg." > *-ō
 • Laryngeals blijven tussen medeklinkers.
De wet van Cowgill: /h₃/ (en mogelijk /h₂/) wordt versterkt /g/ tussen een sonorant en /w/*n̥h₃mé "ons twee"> *n̥h₃wé > *ungwé > *unk
Vocalisatie van resterende strottenhoofd: /H/ > /ə/*ph₂tḗr "vader"> *pətḗr > *fadēr; *sámh₂dʰos "Sand"> *sámədʰos > *samdaz
Velars zijn labialiseerd door te volgen /w/: *éḱwos "paard"> *ékwos > *ékʷos > *ehwaz
Labiovelaren zijn gedelabialiseerd naast /u/ (of /un/) en voordien /t/*gʷʰénti- ~ *gʷʰn̥tí- "doden"> *gʷʰúntis > *gʰúntis > *gunþiz "strijd"
 • Deze regel bleef werken in de proto-Duitse periode.

Vroege proto-dermanic

Deze fase begon zijn evolutie als een dialect van Proto-indo-Europees Dat had zijn strottenhoofd verloren en had vijf lange en zes korte klinkers, evenals een of twee overong klinkers. Het medeklinkersysteem was nog steeds dat van taart minus palatovelaren en strottenhoofd, maar het verlies van syllabische resonanten maakte de taal al duidelijk anders dan de juiste taart. Wederzijdse verstaanbaarheid heeft misschien nog steeds bestaan ​​met andere afstammelingen van taart, maar het zou gespannen zijn geweest, en de periode markeerde de definitieve breuk van Germaans uit de andere Indo-Europese talen en het begin van het Germaanse eigenlijke, met de meeste geluidsveranderingen die zijn die zijn die zijn die zijn die zijn nu gehouden om deze tak duidelijk te definiëren. Deze fase bevatte verschillende medeklinker- en klinkersverschuivingen, het verlies van het contrastieve accent dat werd geërfd van taart voor een uniform accent op de eerste lettergreep van het woordwortel, en het begin van de vermindering van de resulterende niet -gestresseerde lettergrepen.

Verlies van woordfinale niet-hoge korte klinkers /e/, /a/, /o/*wóyde "(s) hij weet"> *wóyd > *wait
 • A /j/ of /w/ Voorafgaand aan de klinker gaat ook verloren - *tósyo "van dat"> *tós > *þas
 • Single-lettergreepwoorden werden niet beïnvloed, maar clitici waren- *-kʷe "en"> *-kʷ > *-hw
 • Toen de verloren klinker werd geaccentueerd, verschoof het accent naar de voorgaande lettergreep - *n̥smé "ons"> *n̥swé > *unswé > *úns > *uns (niet *unz, waaruit blijkt dat verlies plaatsvond vóór de wet van Verner)
Grimm's wet: Kettingverschuiving van de drie reeks plosieven. Gemated Plosives waren al gewijd aan een stemloos obstruent voorafgaand aan deze fase. Labiovelaren werden eerder gedelabialiseerd /t/.
 • Stemeloze plosieven worden fricatieven, tenzij voorafgegaan door een andere obstruent. In een reeks van twee stemloze belemmers blijft de tweede obstruent een plosief.
  • /p/ > /ɸ/ (f) - *ph₂tḗr "vader"> *fəþḗr > *fadēr
  • /t/ > /θ/ (þ) - *tód "dat"> *þód > *þat
  • /k/ > /x/ (h) - *kátus "vechten"> *háþus > *haþuz; *h₂eǵs- "Axle"> (Devoicing) *aks- > *ahs- > *ahsō
  • /kʷ/ > /xʷ/ (hw) - *kʷód "wat"> *hʷód > *hwat
  • Aangezien de tweede van twee belemmers niet worden beïnvloed, zijn de sequenties /sp/, /st/, /sk/, en /skʷ/ blijven.
  • Het bovenstaande vormt ook de Germaanse spirant wet:
   • /bt/, /bʰt/, /pt/ > /ɸt/*kh₂ptós "Greep"> *kəptós > *həftós > *haftaz "gevangen"
   • /gt/, /gʰt/, /kt/ > /xt/*oḱtṓw "acht"> *oktṓw > *ohtṓw > *ahtōu
   • /gʷt/, /gʷʰt/, /kʷt/ > /xt/*nokʷtm̥ "Nacht, acc." > *noktum > *nohtum > *nahtų
 • Stemed plosives zijn gewijd:
  • /b/ > /p/*h₂ébōl "Apple"> *ápōl > *aplaz (hervormd als A-STEM)
  • /d/ > /t/*h₁dóntm̥ "Tand, Acc." > *tónþum > *tanþų; *kʷód "wat"> *hʷód > *hwat
  • /g/ > /k/*wérǵom "werk"> *wérgom > *wérkom > *werką
  • /gʷ/ > /kʷ/*gʷémeti "(S) hij zal stappen, Subj." > *kʷémeþi > *kwimidi "(zij komt"
 • ASPIRED -plosieven worden geuit plosieven of fricatieven (zie hieronder):
  • /bʰ/ > /b/ ([b,β]) - *bʰéreti "(S) hij draagt"> *béreþi > *biridi
  • /dʰ/ > /d/ ([d,ð]) - *dʰóh₁mos "ding geplaatst"> *dṓmos > *dōmaz "Oordeel"
  • /gʰ/ > /g/ ([g,ɣ]) - *gʰáns "Goose"> *gáns > *gans
  • /gʷʰ/ > /gʷ/ ([gʷ,ɣʷ]) - *sóngʷʰos "chant"> *sóngʷos > *sangwaz "liedje"
Verner's wet: Voiceless fricatieven worden geuit, allofonisch eerst, wanneer ze worden voorafgegaan door een niet -geacaliseerde klinker:
 • /ɸ/ > [β]*upéri "Over"> *uféri > *ubéri > *ubiri
 • /θ/ > [ð]*tewtéh₂ "stam"> *þewþā́ > *þewdā́ > *þeudō
 • /x/ > [ɣ]*h₂yuHn̥ḱós "jong"> *yunkós > *yunhós > *yungós > *jungaz (met -z per analogie)
 • /xʷ/ > [ɣʷ]*kʷekʷléh₂ "wielen (collectief)"> *hʷehʷlā́ > *hʷegʷlā́ > *hweulō
 • /s/ > [z]*h₁régʷeses "van duisternis"> *rékʷeses > *rékʷezez > *rikwiziz; *kʷékʷlos "wiel"> *hʷéhʷlos > *hʷéhʷloz > *hwehwlaz
 • Sommige kleine woorden die over het algemeen niet geaccentueerd waren, werden ook getroffen - *h₁ésmi, ongestoord *h₁esmi "Ik ben"> *esmi > *ezmi > *immi; *h₁sénti, ongestoord *h₁senti "Ze zijn"> *senþi > *sendi > *sindi (de gestresste varianten, die zouden zijn geworden *ismi en *sinþi, waren verloren)
Alle woorden raken gestrest op hun eerste lettergreep. Het taartcontrastieve accent gaat verloren en fonemisch het stemschema gecreëerd door de wet van Verner.
Woord-initieel /gʷ/ > /b/*gʷʰédʰyeti "(S) waar hij om vraagt"> *gʷédyedi > *bédyedi > *bidiþi "(S) hij vraagt, (s) hij bidt" (met -þ- per analogie)
Assimilatie van sonoranten:
 • /nw/ > /nn/*ténh₂us "dun" ~ fem. *tn̥h₂éwih₂ > *tn̥h₂ús ~ *tn̥h₂wíh₂ > *þunus ~ *þunwī > *þunus ~ *þunnī > *þunnuz ~ *þunnī
 • /ln/ > /ll/*pl̥h₁nós "vol"> *fulnos > *fullos > *fullaz. Deze ontwikkeling postdated contact met de Samic -talen, zoals blijkt uit het leningwoord *pulna> Proto-samisch *Polnē "Hill (Ock), Mound".[23]
 • /zm/ > /mm/*h₁esmi "Ik ben, unstr." > *ezmi > *emmi > *immi
Ongestoord /owo/ > /oː/*-owos "Thematische eerste du." > *-ōz
Ongestoord /ew/ > /ow/ voor een medeklinker of woord-finale- *-ews "U-Stem Gen. Sg." > *-owz > *-auz
Ongestoord /e/ > /i/ behalve voorheen /r/*-éteh₂ "Abstract zelfstandig achtervoegsel"> *-eþā > *-iþā > *-iþō
 • Ongestoord /ej/ contracten tot /iː/*-éys "I-STEM Gen. Sg." > *-iys > *-īs > *-īz (met -z per analogie)
 • /e/ voordat /r/ later wordt /ɑ/ Maar pas na de toepassing van i-mutatie.
 • Sommige woorden die als geheel ongestoord konden worden, werden ook getroffen, waardoor vaak gestresste/ongestrende paren werden gecreëerd - *éǵh₂ "Ik"> *ek > ongestoord *ik (blijven naast gestresste *ek)
Ongestoord /ji/ > /i/*légʰyeti "(S) hij ligt" ~ *légʰyonti "Ze liggen"> *legyidi ~ *legyondi > *legidi ~ *legyondi > *ligiþi ~ *ligjanþi (met -þ- per analogie)
 • Het proces creëert tweedekjes uit oorspronkelijk disyllabische sequenties - *-oyend "Thematic Optative 3PL"> *-oyint > *-oint > *-ain; *áyeri "in de ochtend"> *ayiri > *airi "vroeg"; *tréyes "drie"> *þreyiz > *þreiz > *þrīz
 • De reeks /iji/ wordt /iː/*gʰósteyes "Strangers, Nom. Pl." > *gostiyiz > *gostīz > *gastīz "Gasten"
Samenvoegen van niet-hoge rugklinkers:
 • /o/, /a/ > /ɑ/*gʰóstis "Stranger"> *gostiz > *gastiz "gast"; *kápros "hij-geit"> *hafraz
 • /oː/, /aː/ > /ɑː/*dʰóh₁mos "ding geplaatst"> *dōmoz > *dāmaz > *dōmaz "oordeel"; *swéh₂dus "Sweet"> *swātuz > *swōtuz
 • /oːː/, /aːː/ > /ɑːː/ (a) - *séh₁mō "zaden"> *sēmô > *sēmâ > *sēmô; *-eh₂es "Eh₂-Stem Nom. Pl." > *-âz > *-ôz

Laat proto-dermanic

In dit stadium was Germanse naar voren gekomen als een onderscheidende tak en had ze veel van de geluidsveranderingen ondergaan die de latere afstammelingen als Germaanse talen zouden herkenbaar zouden maken. Het had zijn medeklinkerinventaris verschoven van een systeem dat rijk was aan plosieven naar een die voornamelijk fricatieven bevatte, het taart -mobiele toonhoogte -accent had verloren voor een voorspelbaar stressaccent en had twee van zijn klinkers samengevoegd. Het stress -accent was al begonnen met het veroorzaken van de erosie van niet -gestresseerde lettergrepen, die in zijn nakomelingen zouden doorgaan. De laatste fase van de taal omvatte de resterende ontwikkeling tot het uiteenvallen in dialecten en, met name, de ontwikkeling van nasale klinkers en het begin van umlaut, een ander karakteristiek Germaans kenmerk.

Woordfinale /m/ > /n/*tóm "Dat, acc. Masc." > *þam > *þan "dan"; *-om "A-STEM ACC. SG." > *-am > *-an > *-ą
/m/ > /n/ voor tandheelkundige medeklinkers*ḱm̥tóm "honderd"> *humdan > *hundan > *hundą; *déḱm̥d "tien"> *tehumt > *tehunt > *tehun
Woordfinale /n/ Is verloren na niet -gestresseerde lettergrepen, en de voorgaande klinker is genaaid - *-om "A-STEM ACC. SG." > *-am > *-an > *-ą; *-eh₂m > *-ān > *-ą̄ > *-ǭ; *-oHom "Genitief meervoud"> *-ân > *-ą̂ > *-ǫ̂
Nasaal /ẽː/ is verlaagd tot /ɑ̃ː/*dʰédʰeh₁m "Ik was aan het plaatsen"> *dedēn > *dedę̄ > *dedą̄ > *dedǭ
Eliminatie van /ə/:
 • Ongestoord /ə/ gaat verloren tussen medeklinkers - *sámh₂dʰos "Sand"> *samədaz > *samdaz; *takéh₁- "stil te zijn"> (met toegevoegd achtervoegsel) *takəyónti "Ze zijn stil"> *þagəyanþi > *þagyanþi > *þagjanþi
 • /ə/ > /ɑ/ ergens anders - *ph₂tḗr "vader"> *fədēr > *fadēr; *takéh₁- "stil te zijn"> (met toegevoegd achtervoegsel) *takəyéti "(S) hij is stil"> *þagəyiþi > *þagəiþi > *þagaiþi
Verlies van woordfinale /t/ na niet -gestresste lettergrepen - *déḱm̥d "tien"> *tehunt > *tehun; *bʰéroyd "(S) die hij zou dragen, Subj." > *berayt > *berai; *mélid ~ *mélit- "honing"> *melit ~ *melid- > *meli ~ *melid- > *mili ~ *milid-
/ɣʷ/ > /w/, soms /ɣ/*snóygʷʰos "sneeuw"> *snaygʷaz > *snaiwaz; *kʷekʷléh₂ "wielen (collectief)"> *hʷegʷlā > *hʷewlā > *hweulō
Lang wordt verhoogd:
 • /ɑː/ > /ɔː/*dʰóh₁mos "ding geplaatst"> *dāmaz > *dōmaz "oordeel"; *swéh₂dus "Sweet"> *swātuz > *swōtuz
 • /ɑːː/ > /ɔːː/*séh₁mō "zaden"> *sēmâ > *sēmô; *-eh₂es "Eh₂-Stem Nom. Pl." > *-âz > *-ôz
 • Dat volgde op het vroegste contact met de Romeinen sinds Latin Rōmānī werd geleend als *rūmānīz en vervolgens verschoven naar *rūmōnīz.
 • Finnic Loanwords voorafgaand aan de wijziging zijn ook bekend:
  • Fins hake- "zoeken", van vroege proto-germanic *sākija- (later *sōkija-)
  • Fins raha "Geld", van vroege proto-Germanic *skrahā "Squirrel Skin" (later *skrahō)
  • Fins kavio "hoef", van pre-proto-dermanic *kāpa- "hoef" (later *hōfa-)
  • Fins lieka "Tether", van pre-proto-dermanic *lēgā- "liegen, in rust zijn" (later *lēgō-, zoals aangetoond door de latere lening Lizo "meevallen of vervallen boom")
Vroeg i-mutatie: /e/ > /i/ wanneer gevolgd door /i/ of /j/ in dezelfde of volgende lettergreep - *bʰéreti "(S) hij draagt"> *beridi > *biridi; *médʰyos "Middle"> *medyaz > *midjaz; *néwios "nieuw"> *newyaz > *niwjaz
 • Dit elimineert de resterende /ei/, het veranderen in /iː/*deywós "God"> teiwaz- (geattesteerd als teiva- in de Negau -helm)> *Tīwaz "Týr"; *tréyes "drie"> *þreiz > *þrīz
 • Een aantal leenwoorden in de Finnic en Samic demonstreren eerder *e, b.v.
  • Fins teljo "Dwart", van vroege proto-germanic *þeljō (later *þiljō)
  • Fins menninkäinen "Goblin", van vroege proto-germanic *menþingō (later *minþingō)
  • Noordelijke Sami deahkki "dik vlees", van vroege proto-germanic *þekkwiz "dik" (later *þikkwiz)[23]
  • Noordelijke Sami jievja "Wit (van dier of haar)", van vroege proto-germanic *heują (later *hiują)
/e/ > /i/ Wanneer gevolgd door een nasaal van de lettergreep-finale- *en "in"> *in; *séngʷʰeti "(s) hij zingt"> *sengʷidi > *singwidi "(ze zingt"
 • Finnic Loanwords die eerder demonstreren *e zijn opnieuw bekend: Fins rengas "Ring", van vroege proto-germanic *Hrengaz (later *Hringaz)
/j/ gaat verloren tussen klinkers behalve na /i/ en /w/ (maar het gaat verloren na syllabic /u/). De twee klinkers die in een hiatus komen staan ​​en vervolgens samengaan met lange klinkers of diphthongs - *-oyh₁m̥ "Thematische optatieve 1SG SG." > *-oyum > *-ayų > *-aų; *h₂eyeri "in de ochtend"> *ayiri > *airi "vroeg"
 • Dit proces creëert een nieuw /ɑː/ van eerder /ɑjɑ/*steh₂- "te staan"> (met toegevoegd achtervoegsel) *sth₂yónti "Ze staan"> *stayanþi > *stānþi
/n/ gaat eerder verloren /x/, veroorzaken compenserende verlenging en nasalisatie van de voorgaande klinker - *ḱónketi "(s) hij hangt"> *hanhidi (fonetisch [ˈxɑ̃ːxiði]))

Lexicaal bewijs in andere taalvariëteiten

Leningen in proto-Germanic uit andere (bekende) talen of van proto-Germanic in andere talen kunnen worden gedateerd ten opzichte van elkaar waarmee de Germaanse geluidswetten erop hebben gehandeld. Aangezien de data van leningen en geluidswetten niet precies bekend zijn, is het niet mogelijk om leningen te gebruiken om absolute of kalenderchronologie op te zetten.

Leningen van aangrenzende Indo-Europese groepen

De meeste leningen van Keltisch lijken te zijn gemaakt voor of tijdens de Germaanse geluidsverschuiving.[12][24] Bijvoorbeeld, één exemplaar *Rīks 'heerser' werd geleend van Celtic *rīxs 'King' (stengel *rīg-), met gk.[25] Het is duidelijk niet native omdat taart *ēī is typisch niet van Germaanse maar Keltische talen. Een andere is *Walhaz "Buitenlander; Celt" uit de Keltische tribale naam Volca met kh en oa. Andere waarschijnlijke Keltische leningen zijn * *Ambahtaz 'bediende', *Brunjǭ 'Mailshirt', *Gīslaz 'gegijzelde', *īsarną 'ijzer', *lēkijaz 'genezer', *lof 'lood', *Rīnaz 'Rijn', en *tūnaz, tūną 'Versterkte behuizing'.[Opmerking 5] Deze leningen zouden waarschijnlijk zijn geleend tijdens de Keltische Hallstatt en vroeg La tène Culturen toen de Kelten Midden -Europa domineerden, hoewel de periode enkele eeuwen zich overspande.

Van Oost -Iraans kwam *Hanapiz 'Hemp' (vergelijk Khotanese kaṃhā, Ossetisch Gæn (æ) 'vlas'),[26] *Humalaz, Humalǭ 'hops' (vergelijk osset xumællæg), *keppǭ ~ skēpą 'schapen' (vergelijk pers čapiš 'jaarling kind'), *Kurtilaz 'tuniek' (cf. osset kwəræt 'shirt'), *kutą 'Cottage' (Vergelijk PERS kad 'huis'), *betaaldō 'mantel',[27] *paþaz 'pad' (vergelijk Avestan pantā, Gen. pathō), en *Wurstwa 'werk' (vergelijk AV vərəštuua).[Opmerking 6] De woorden hadden rechtstreeks door de Scythen Van de Oekraïense vlakte, van wie groepen Midden -Europa binnenkwamen via de Donau en creëerden de Vekerzug -cultuur in het Karpatenbekken (zesde tot vijfde eeuw voor Christus), of door later contact met Sarmaten, die dezelfde route volgden.[28] Onzeker is *Marhaz 'paard', dat rechtstreeks werd geleend van Scytho-Sarmatiaans of door Keltische bemiddeling.

Leningen in niet-dermaanse talen

Talrijke leenwoorden waarvan wordt aangenomen dat ze zijn geleend van Proto-Germanic, zijn bekend in de niet-dermaanse talen die worden gesproken in gebieden naast de Germaanse talen.

De zwaarste invloed is op de Finnic Talen, die honderden proto-Germanische of pre-proto-Germanic Loanwords hebben ontvangen.[29][30] Bekende voorbeelden zijn PGMC *druhtinaz 'Warlord' (Vergelijk Fins ruhtinas), *Hensgaz (later *Hringaz) 'Ring' (vergelijk Fins rengas, Estland rõngas),[31] *Kuningaz 'King' (Fins kuningas),[2] *lambaz 'Lamb' (Fins lammas),[32] *Lunaz 'Ransom' (Fins lunnas).[33]

Leenwoorden in de Samic -talen, Baltische talen en Slavische talen zijn ook bekend.

Niet-Indo-Europese substraatelementen

De voorwaarde substraat Met betrekking tot proto-Germanic verwijst naar lexicale items en fonologische elementen die niet lijken af ​​te stalen van proto-indo-Europees. De substraattheorie postuleert dat de elementen afkomstig waren van een eerdere bevolking die bij de Indo-Europeanen bleef en invloedrijk genoeg was om sommige elementen van zijn eigen taal over te brengen. De theorie van een niet-Indo-Europese substraat werd voor het eerst voorgesteld door Sigmund Feist, die schatte dat ongeveer een derde van alle proto-Duitse lexicale items uit het substraat kwam.[Opmerking 7]

Theo Vennemann heeft een hypothese een baskisch substraat en een Semitisch Superstraten in het Germaanse; ook zijn speculaties worden echter in het algemeen afgewezen door specialisten in de relevante velden.[34]

Fonologie

Transcriptie

De volgende conventies worden in dit artikel gebruikt voor het transcriberen van proto-Germanische gereconstrueerde vormen:

 • Stemmende belemmers verschijnen als b, d, g; Dit impliceert geen specifieke analyse van de onderliggende fonemen als plosieven /b/, /d/, /ɡ/ of fricatieven /β/, /d/, /ɣ/. In andere literatuur kunnen ze worden geschreven als grafemen met een bar produceren ƀ, đ, ǥ.
 • Niet -gevoelde fricatieven verschijnen als f, þ, h (misschien /ɸ/, /θ/, /x/). /x/ kan zijn geworden /h/ In bepaalde posities in een later stadium van Proto-Germanic zelf. Evenzo voor /x/, die later werd /h/ of /ʍ/ in sommige omgevingen.
 • Labiovelaren verschijnen als kw, hw, GW; Dit impliceert geen specifieke analyse als afzonderlijke geluiden (bijv. /kʷ/, /x/, /ʷ/) of clusters (bijv. /kW/, /xw/, /ɡw/).
 • Het YOD -geluid verschijnt als j /j/. Merk op dat de normale conventie voor het weergeven van dit geluid in Proto-indo-Europees is y; het gebruik van j impliceert geen daadwerkelijke verandering in de uitspraak van het geluid.
 • Lange klinkers worden aangeduid met een macron over de letter, b.v. ō. Wanneer een onderscheid nodig is, /ɛː/ en /eː/ worden getranscribeerd als ēinger en ē² respectievelijk. ēinger wordt soms getranscribeerd als æ of ǣ In plaats daarvan, maar dit wordt hier niet gevolgd.
 • Overongklinkers verschijnen met circumflexen, b.v. ô. In andere literatuur worden ze vaak aangeduid met een dubbele Macron, b.v. O.
 • Nasale klinkers worden hier geschreven met een Ogonek, na het gebruik van Don Ringe, b.v. ǫ̂ /O/. Meestal worden ze in de literatuur eenvoudig aangeduid door een volgende n. Dit kan echter verwarring veroorzaken tussen een woord-finale neusklinker en een regelmatige regelmatige klinker gevolgd, gevolgd door /n/, een onderscheid dat fonemisch was. Tildes (ã, ĩ, ũ...) worden ook in sommige bronnen gebruikt.
 • Diphthongs verschijnen als AI, au, EU, IU, ōi, ōu en misschien ēi, EU.[35] Wanneer ze echter onmiddellijk worden gevolgd door de overeenkomstige semivowel, verschijnen ze echter als ajj, aww, eww, iww. u is geschreven als w Wanneer tussen een klinker en j. Deze conventie is gebaseerd op het gebruik in Ringe 2006.
 • Lange klinkers gevolgd door een niet-hoge klinker waren afzonderlijke lettergrepen en zijn hier als zodanig geschreven, behalve voor ī, die is geschreven IJ in dat geval.

Medeklinkers

De tafel onder[4] geeft een overzicht van de consonantale fonemen van proto-Germanic, geordend en geclassificeerd door hun gereconstrueerde uitspraak. De schuine strepen rond de fonemen worden weggelaten voor duidelijkheid. Wanneer twee fonemen in dezelfde doos verschijnen, is de eerste van elk paar stemloos, de tweede wordt geuit. Telefoons geschreven tussen haakjes vertegenwoordigen allofoons en zijn zelf geen onafhankelijke fonemen. Volg voor beschrijvingen van de geluiden en definities van de termen de links op de kolom- en rijkoppen.[Opmerking 8]

Proto-Germanische medeklinkers
Type Bilabiaal Tand Alveolair Palataal Velaar Labiale -
velaar
Nasaal m n (ŋ)) (n))
Hou op p b t d k ɡ ka ʷ
Fricative ɸ (β)) θ (ð)) s z x (ɣ)) x
Benadering j w
Zijdelings l
Triller r

OPMERKINGEN:

 1. [n] was een allofoon van /n/ voor velar obtruenten.
 2. [n] was een allofoon van /n/ voor labiovelaire obstruenten.
 3. [β], [d] en [ɣ] waren allofoons van /b/, /d/ en /ɡ/ In bepaalde posities (zie hieronder).
 4. Het foneem geschreven als f werd waarschijnlijk nog steeds gerealiseerd als een bilabiaal fricatief (/ɸ/) in proto-dermanic. Bewijs hiervoor is het feit dat in gotisch woordfinale b (die mediaal een stem uitgeeft) f en ook oude Noorse spellingen zoals APTR [ɸtr], waar de brief p in plaats van de meer gebruikelijke f werd gebruikt om de bilabiale realisatie eerder aan te duiden /t/.

De wet van Grimm en Verner

Grimm's wet zoals toegepast op pre-proto-Germanic is een kettingverschuiving van de originele Indo-Europees plosives. De wet van Verner verklaart een categorie van uitzonderingen op de wet van Grimm, waarbij een stemmende fricatief verschijnt waar de wet van Grimm een ​​stemloos fricatief voorspelt. De discrepantie wordt geconditioneerd door de plaatsing van het oorspronkelijke Indo-Europese woordaccent.

Labiovelaire reductie (nabij u)) Grimm's Law: Voiceless to Fricative Grimm's Law: Sting to Voiceless Grimm's Law: afgezogen om te stemmen Verner's wet Labiovelaire ontbinding
labials p > ɸ b > p b > b, β ɸ > b, β
dentaal t > θ d > t d > d, ð θ > d, ð
velars k > x ɡ > k ʱ > ɡ, ɣ x > ɡ, ɣ
labiovelaren ka > k
ʷ > ɡ
ʷʱ > ʱ
ka > x ʷ > ka ʷʱ > ʷ, ɣʷ x > ʷ, ɣʷ ʷ > b
ɣʷ > w, ɣ

p, t, en k ondergaat de wet van Grimm niet na een fricatief (zoals s) of na andere plosieven (die door de Germanic Spirant Law naar fricatieven werden verplaatst); bijvoorbeeld, waar Latin (met het origineel t) heeft Stella "ster" en octō "Acht", Middle Dutch heeft ster en aangaan (met ongeschikt t).[36] Dit origineel t samengevoegd met de verschoven t van de stemmende medeklinker; dat wil zeggen de meeste gevallen van /t/ kwam van het origineel /t/ of de verschoven /t/.

(Een vergelijkbare verschuiving naar de medeklinkerinventaris van proto-Germanic later gegenereerd Hoog Duits. McMahon zegt:[37]

"Grimm's en Verner's wetten ... samen vormen samen de eerste Germaanse medeklinkerverschuiving. Een seconde, en chronologisch later tweede Germaanse medeklinkerverschuiving ... beïnvloedde alleen proto-Germanic stemloze stops ... en splitste Germanic in twee sets dialecten, Laag Duits in het noorden ... en Hoog Duits zuidelijker ...")

De wet van Verner wordt meestal gereconstrueerd als het volgen van de wet van Grimm op tijd, en stelt dat niet -stemloze fricatieven: /s/, /ɸ/, /θ/, /x/ worden geuit wanneer voorafgegaan door een niet -geaccentueerde lettergreep. De accent Ten tijde van de verandering was degene geërfd van Proto-Indo-Europees, die vrij was en kon optreden op elke lettergreep. Bijvoorbeeld taart *bʰréh₂tēr > PGMC. *broer "broer" maar taart *meh₂tḗr > PGMC. *mōdēr "moeder". Het stemmen van sommigen /s/ Volgens de geproduceerde wet van Verner /Z/, een nieuw foneem.[4] Ergens na de wet van Grimm en Verner verloor Proto-Germanic zijn geërfde contrastieve accent, en alle woorden raakten gestrest op hun wortel lettergreep. Dit was over het algemeen de eerste lettergreep tenzij een voorvoegsel was bevestigd.

Het verlies van het proto-indo-Europese contrastieve accent raakte de conditioneringsomgeving af voor de medeklinkersalternaties die door Verner's wet zijn gecreëerd. Zonder deze conditioneringsomgeving was de oorzaak van de afwisseling niet langer duidelijk voor moedertaalsprekers. De alternaties die waren begonnen als louter fonetische varianten van geluiden werden in toenemende mate grammaticaal van aard, wat leidde tot de grammaticale alternaties van geluiden die bekend staan ​​als Grammatischer Wechsel. Voor een enkel woord kan de grammaticale stengel verschillende medeklinkers weergeven, afhankelijk van zijn grammaticale geval of zijn tijd. Als gevolg van de complexiteit van dit systeem vond een significante nivellering van deze geluiden plaats in de Germaanse periode en in de latere dochtertalen. Al in proto-Germanic werden de meeste alternaties in zelfstandige naamwoorden geëgaliseerd om slechts één geluid of het andere consequent te hebben in alle vormen van een woord, hoewel sommige alternaties werden bewaard, alleen om later in de dochters te worden geëgaliseerd (maar anders in elke). Afwisselingen in zelfstandig naamwoord en werkwoord -uiteinden werden ook geëgaliseerd, meestal ten gunste van de steminformanten in zelfstandige naamwoorden, maar een splitsing bleef in werkwoorden waar ongeschonden (sterke) werkwoorden de stemde alternanten ontvingen, terwijl achtervoegsels (zwakke) werkwoorden de stemloze alternanten hadden. Afwisseling tussen het heden en het verleden van sterke werkwoorden bleef gebruikelijk en werd niet geëgaliseerd in proto-Germanic, en overleeft tot op de dag van vandaag in sommige Germaanse talen.

Allofoons

Sommige medeklinkers die zijn ontwikkeld vanuit de geluidsverschuivingen, worden gedacht dat ze op verschillende manieren zijn uitgesproken (allofoons) Afhankelijk van de geluiden om hen heen. Met betrekking tot origineel /K/ of /kʷ/ Trask zegt:[38]

"Het resultaat /x/ of /x/ werden gereduceerd tot /h/ en /h/ in woordinitiële positie. "

Veel van de in de tabel vermelde medeklinkers kunnen in sommige omstandigheden worden verlengd of verlengd, wat wordt afgeleid uit hun verschijning in sommige dochtertalen zoals verdubbeld brieven. Dit fenomeen wordt genoemd edelmacht. Kraehenmann zegt:[39]

"Toen had Proto-Germanic al lange medeklinkers ... maar ze contrasteerden alleen met korte woorden.

De stemde fonemen /b/, /d/, /ɡ/ en /ʷ/ worden gereconstrueerd met de uitspraak van stops in sommige omgevingen en fricatieven in andere. Het patroon van allofonie is niet helemaal duidelijk, maar is over het algemeen vergelijkbaar met de patronen van stemmende obstruent allofoons in talen zoals Spaans.[40] De stemde fricatieven van Verner's wet (zie hierboven), die alleen plaatsvonden in niet-woordinitiële posities, samengevoegd met de fricatieve allofoons van /b/, /d/, /ɡ/ en /ʷ/. Oudere rekeningen suggereerden de neiging dat de geluiden oorspronkelijk fricatieven waren en later in sommige omstandigheden in stops werden "verhard". Ringe merkt echter op dat dit geloof grotendeels te wijten was aan theorie-interne overwegingen van oudere fonologische theorieën, en in moderne theorieën is het even mogelijk dat de allofonie vanaf het begin aanwezig was.[41]

Elk van de drie geuit fonemen /b/, /d/, en /ɡ/ Had een iets ander ander patroon van allofonie dan de anderen, maar in het algemeen vonden stops plaats in "sterke" posities (woordinitiële en in clusters) terwijl fricatieven plaatsvonden in "zwakke" posities (post-vocaal). Specifieker:

 • Woord-initieel /b/ en /d/ waren stops [b] en [d].
 • Veel bewijs geeft echter aan dat woordinitieel /ɡ/ was [ɣ], vervolgens ontwikkelend naar [ɡ] in een aantal talen. Dit is het duidelijkst van ontwikkelingen in Anglo-Frisisch en andere Ingvaeonische talen. Modern Nederlanders bewaart nog steeds het geluid van [ɣ] in deze positie.
 • Plosieven verschenen daarna homorganisch Nasale medeklinkers: [MB], [nd], [ŋ ŋ], [ŋʷŋʷ]. Dit was de enige plaats waar een stem labiovelar [ʷ] kon nog steeds optreden.
 • Bij Geminate werden ze uitgesproken als stops [BB], [DD], [ɡ ɡ]. Deze regel bleef op zijn minst van toepassing in de vroege West -Germaanse talen, sinds de West -Germaanse geminatie Gemineerde plosieven geproduceerd van eerder geuit fricatieven.
 • /d/ was [d] na /l/ of /Z/. Bewijs voor /d/ na /r/ is tegenstrijdig: het lijkt in gotiek te plosief waurd "woord" (niet *Wierþ, met Devoicing), maar als een fricative in Old Norse orð. /d/ gehard tot [d] In alle posities in de West -Germaanse talen.
 • In andere posities vonden fricatieven afzonderlijk plaats na klinkers en tweedekjes, en na niet-nasale medeklinkers in het geval van /b/ en /ɡ/.

Labiovelaren

Talrijke aanvullende veranderingen hebben invloed op de labiovelaire medeklinkers.

 1. Zelfs vóór de werking van Grimm's wet, ze werden gereduceerd tot gewone velars ernaast /U/ vanwege de Boukólos regel van taart. Deze regel bleef werken als een oppervlaktefilter, d.w.z. als een geluidsverandering een nieuwe omgeving genereerde waarin een labiovelar plaatsvond in de buurt van een /U/, het werd onmiddellijk omgezet in een gewone velar. Dit veroorzaakte bepaalde alternaties in werkwoordparadigma's, zoals *Singwaną [siŋʷŋʷñ ̃̃] 'zingen' versus *sungun [Suŋun] 'ze zongen'. Blijkbaar vond deze delabialisatie ook plaats met labiovelaren daarna /un/, waaruit blijkt dat de taal een labiale allofoon bezat [n] ook. In dit geval de hele clusters [Uŋʷxʷ], [uŋʷkʷ] en [uŋʷŋʷ] zijn gedelabialiseerd [Uŋx], [uŋk] en [uŋ].[42]
 2. Na de werking van Verner's wet, Verschillende veranderingen die samenzweerden om uitgesproken labiovelaren bijna te elimineren. Aanvankelijk, [ʷʰ] werd [b], b.v. TAART *gʷʱédʱyeti > PGMC. *bidiþi 'vraagt ​​om'. De fricatieve variant [ɣʷ] (die plaatsvond in de meeste niet-initiële omgevingen) werd meestal geworden [W], maar soms in plaats daarvan veranderd in [ɣ]. De enige omgeving waarin een stem labiovelar overbleef was na een nasale, b.v. in *Singwaną [ˈSiŋʷnñn]] 'zingen'.

Deze verschillende veranderingen hebben vaak geleid tot complexe alternaties, b.v. *Sehwaną [ˈSEXʷÑ] 'zien', *Sēgun [ˈSɛːɣun] 'Ze zagen' (indicatief), *sēwīn [ˈSɛːwiːn] 'Ze zagen' (conjunctief), die in de verschillende dochtertalen anders werden gereanalyseerd en geregulariseerd.

Medeklinkersgradatie

Kroonen (2011) stelt een proces van medeklinkmutatie voor proto-germanic, onder de naam medeklinkersgradatie.[43] (Dit onderscheidt zich van de medeklinkmutatieprocessen die in het naburige plaatsvinden Samic en Finnic talen, ook bekend als medeklinkersgradatie Sinds de 19e eeuw.) De proto-Germanische medeklinkersgradatie wordt niet direct bevestigd in een van de Germaanse dialecten, maar kan niettemin worden gereconstrueerd op basis van bepaalde dialectale discrepanties in de wortel van de n-systemen en de Aan-verbs.

Diachronisch kan de opkomst van de medeklinkersgradatie in het Germaanse worden verklaard door Kluge's wet, waardoor geminaten voortkwamen uit stops gevolgd door een neus in een gestresste lettergreep. Omdat deze geluidswet slechts een deel van de paradigma's van de n-systemen en Aan-VERBS, het gaf aanleiding tot een afwisseling van gemineerde en niet-geamineerde medeklinkers. Er is echter controverse geweest over de geldigheid van deze wet, waarbij sommige taalkundigen liever de ontwikkeling van gemineerde medeklinkers verklaren met het idee van "expressieve geminatie". De oorsprong van de Germanische Geminate -medeklinkers is momenteel een betwist onderdeel van de historische taalkunde zonder duidelijke consensus.

n-systemen TAART Pgm
nominatief C_́c-ōn C_c-ō
genitief C_c-n-ós C_CC-AZ
nee2-presents TAART Pgm
3P. enkelvoud C_c-néh2-ti C_cc-ōþi
3P. meervoud C_C-NH2-énti C_g-unanþi

De reconstructie van beoordeling Paradigma's in Proto-Germanic verklaart root-alternaties zoals oud Engels steorra 'ster' < *Sterran- vs. Old Frisian stera 'ID kaart.' < *steran- en Noors (Dial.) guva 'zwaaien' < *gubōn- vs. Middle High Duits gupfen 'ID kaart.' < *guppōn- als generalisaties van de oorspronkelijke allomorfie. In de betreffende gevallen zou dit impliceren n-Systeem nom. *sterō, Gen. *Sterraz < PIE *h₂stér-ōn, *h₂ster-n-ós en een Aan-verb 3sg. *guppōþi, 3PL. *Gubunanþi < *gʱubʱ-néh₂-ti, *gʱubʱ-nh₂-Énti.

Klinkers

Proto-Germanic had vier korte klinkers,[44] Vijf of zes lange klinkers, en ten minste één "Overong" of "Trimoric" klinker. De exacte fonetische kwaliteit van de klinkers is onzeker.

Mondelinge klinkers
Type Voorkant Rug
kort lang over. kort lang over.
Dichtbij i i u
Midden e eː ~ ɛː ɛːː ɔː ɔːː
Open ɑ ː
Nasale klinkers
Type Voorkant Rug
kort lang kort lang over.
Dichtbij ĩ i ũ ũː
Open-midden ɔ̃ː ɔ̃ːː
Open ̃ ̃ː

OPMERKINGEN:

 1. /e/ kon niet voorkomen in ongestreide lettergrepen behalve voorheen /r/, waar het kan zijn neergelaten /ɑ/ Al in de late proto-Germanic Times.
 2. Alle nasale klinkers behalve /̃ː/ en /ũː/ gebeurde woord-finale. De lange neuzenklinkers /̃ː/, /i/ en /ũː/ vond plaats eerder /x/en afgeleid van eerdere korte klinkers gevolgd door /nx/.

TAART ə, a, o samengevoegd tot PGMC a; TAART ā, ō samengevoegd tot PGMC ō. Op het moment van de fusie waren de klinkers waarschijnlijk [ɑ] en [ː], of misschien [ɒ] en [ɒː]. Hun timbres onderscheidden zich vervolgens door de lange klinker op te heffen (en misschien af ​​te ronden) [ɔː]. Het is bekend dat het verhogen van ā tot ō Kan niet eerder hebben plaatsgevonden dan het vroegste contact tussen proto-Duitse sprekers en de Romeinen. Dit kan worden geverifieerd door het feit dat het Latijn Rōmānī komt later naar voren in gotisch als Rumoneis (dat is, Rūmōnīs). Het wordt uitgelegd door Ringe dat op het moment van lenen, de klinker die het dichtst in geluid bij Latijn bijhoudt ā was een proto-dermanic ā-zoals klinker (die later werd ō). En omdat proto-Germanic daarom een ​​middelste (-hoge) rugklinker miste, het dichtstbijzijnde equivalent van het Latijn ō was proto-dermanisch ū: Rōmānī > *Rūmānīz > *Rūmōnīz > Gotisch Rumoneis.

Een nieuw ā werd gevormd na de verschuiving van ā tot ō Wanneer intervocalic /j/ was verloren in -aJa- sequenties. Het was een zeldzaam foneem en vond alleen plaats in een handvol woorden, de meest opvallende was de werkwoorden van de derde zwakke klasse. Het Agent Noun -achtervoegsel *-ārijz (Modern Engels -er in woorden zoals bakker of docent) werd waarschijnlijk geleend van het Latijn rond of kort na deze tijd.

Diphthongs

Het is bekend dat de volgende tweeklanken in Proto-Germanic hebben bestaan:

 • Kort: /ɑu/, /ɑi/, /EU/, /iu/
 • Lang: /ɔːu/, /ɔːi/, (mogelijk /ɛːu/, /ɛːi/)

Let op de wijziging /e/ > /i/ voordat /i/ of /j/ in dezelfde of volgende lettergreep. Dit is verwijderd /ei/ (wat werd /i/) maar gemaakt /iu/ van eerder /EU/.

Diphthongs in proto-Germanic kunnen ook worden geanalyseerd als sequenties van een klinker plus een benadering, zoals het geval was in proto-indo-Europees. Dit verklaart waarom /j/ was niet verloren in *niwjaz ("nieuwe"); het tweede element van de diphthong IU was nog steeds onderliggend een medeklinker en daarom werd niet aan de conditioneringsomgeving voor het verlies voldaan. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat later in de West -Germaanse geminatie, -WJ- is geminieerd tot -WWJ- Parallel aan de andere medeklinkers (behalve /r/).

Overong klinkers

Proto-Germanic had twee overong of trimoraische lange klinkers ô [ɔːː] en ê [ɛːː], de laatste voornamelijk in bijwoorden (vgl. *hwadrê 'waarheen, waar').[45] Geen van de gedocumenteerde talen bevat nog steeds dergelijke klinkers. Hun wederopbouw is te wijten aan de Vergelijkende methode, met name als een manier om een ​​anders onvoorspelbare tweerichtingsverdeling van gereconstrueerde lang uit te leggen ō In laatste lettergrepen, die onverwacht in sommige morfemen lang bleven, maar in andere normale verkorting vertoont.

Proto-dermanisch Gotisch Oud-Noors Oud Engels Oude High Duits
-O -a -u> Ø -u / Ø
-O -O -a -O

Trimoraische klinkers vonden over het algemeen plaats bij morfeem Grenzen waar een bimoraische lange klinker en een korte klinker in hiatus gecontracteerd zijn, vooral na het verlies van een tussenliggende larynx (-VHV-).[46] Een voorbeeld, zonder een strottenhoofd, omvat de klasse II zwakke werkwoorden (ō-systemen) waar a -j- is verloren tussen klinkers, dus dat -ōjaōaô (cf. *Salbōjaną → *Salbôną → gotisch salbōn 'te zalven'). De meerderheid trad echter op in woordfinale lettergrepen (buigzame uiteinden) waarschijnlijk omdat in deze positie de klinker niet opnieuw kon worden gewijzigd.[47] Bovendien, Germanisch, zoals Balto-Slavische, verlengde bimoraische lange klinkers in absolute eindpositie, misschien om beter te voldoen aan een woord prosodisch sjabloon; bijv. PGMC *Arô 'Eagle' ← Pie *h₃ér-ōn Net als Lith Akmuõ 'Stone', OSL kamy ← *aḱmō̃ ← Pie *h₂éḱ-mon. Contrast:

 • Samentrekking na verlies van strottenhoofd: Gen.Pl. *wulfǫ̂ "Wolves '" ← *Wulfôn ← Pre-GMC *wúlpōom ← Pie *wĺ̥kʷoHom; ō-stam nom.pl. *-ôz ← Pre-GMC *-āas ← Pie *-eh₂es.
 • Samentrekking van korte klinkers: A-STEM NOM.PL. *Wulfôz "Wolves" ← Pie *Wĺ̥kʷoes.

Maar klinkers die werden verlengd door laryngeals werden niet te lang. Vergelijken:

 • ō-stam nom.sg. *-O ← *-a ← Pie *-eh₂;
 • ō-stam acc.sg. * ← *-een ← *-ben (door Stang's wet) ← Pie *-eh₂m;
 • ō-stam acc.pl. *-ōzz ← *-āz ← *-net zo (door Stang's wet) ← Pie *-eh₂ns;

Trimoraische klinkers worden onderscheiden van bimoraische klinkers door hun resultaten in geattesteerde Germaanse talen: woord-finale trimoraische klinkers bleven lange klinkers terwijl bimoraische klinkers zich ontwikkelden tot korte klinkers. Oudere theorieën over het fenomeen beweerden dat lange en overong klinkers beide lang waren, maar verschilden in toon, d.w.z. ô en ê had een "circumflex" (stijging-fall-rise) toon terwijl ō en ē had een "acute" (stijgende) toon, net als de tonen van moderne Scandinavische talen,[48] Baltische en oude Grieks, en beweerde dat dit onderscheid was geërfd van taart. Deze visie werd echter verlaten omdat talen in het algemeen geen onderscheidende intonaties combineren met niet -gestresseerde lettergrepen met contrastieve stress en klinkerlengte.[49] Moderne theorieën hebben overong -klinkers opnieuw geïnterpreteerd als een superheavy lettergreepgewicht (drie Moras) en daarom grotere lengte dan gewone lange klinkers.

Tegen het einde van de proto-Germanic-periode werden woorden-finale lange klinkers ingekort tot korte klinkers. Hierna werden overong klinkers ingekort tot reguliere lange klinkers in alle posities, samenvoegen met oorspronkelijk lange klinkers behalve woord-finale (vanwege de eerdere verkorting), zodat ze in die positie verschillend bleven. Dit was een late dialectale ontwikkeling, omdat het resultaat niet hetzelfde was in alle Germaanse talen: woordfinale ē ingekort tot a in Oost- en West -Germaans maar tot i in Old Norse en Word-Finale ō ingekort tot a in gotisch maar tot o (waarschijnlijk [O]) in het vroege Noord- en West -Germaans, met een later verhoging van u (De zesde eeuw Salic Law heeft nog steeds maltho in laat Frankish).

De verkorte te langdurige klinkers in de eindpositie ontwikkelden zich vanaf dat punt als regelmatige lange klinkers, inclusief het verlagen van ē tot ā in Noord- en West -Germaans. De monophthongisatie van ongestresseerde au In het noordwesten van het Germaanse produceerde een foneem dat samengaat met deze nieuwe woordfinale lang ō, terwijl de monophthongisatie van ongestresseerde AI produceerde een nieuwe ē die niet samengevoegd met origineel ē, maar eerder met ē₂, omdat het niet werd verlaagd ā. Deze gesplitste, gecombineerd met de asymmetrische ontwikkeling in West -German, met ē verlagen maar ō Raderen wijst op een vroeg verschil in de articulatiehoogte van de twee klinkers die niet aanwezig waren in Noord -Germaans. Het kan worden gezien als bewijs dat het verlagen van ē tot ā begon in West -Germaans in een tijd dat de uiteindelijke klinkers nog lang waren en zich verspreidden naar Noord -Germaans door het late Germaanse dialect continuüm, maar pas de laatste bereikten nadat de klinkers al waren ingekort.

ē₁ en ē₂

ē₂ is onzeker als een foneem en alleen gereconstrueerd uit een klein aantal woorden; Het wordt gesteld door de vergelijkende methode, want terwijl alle beproefde gevallen van erfelijke (taart) *ē (PGMC. *ē₁) worden verdeeld in gotisch als ē en de andere Germaanse talen als *ā,[50] Alle Germaanse talen zijn het eens over sommige gelegenheden van ē (bijv. Goth/oe/aan haar 'Hier' ← Late PGMC. *hē₂r). Gothic maakt geen orthografisch en daarom vermoedelijk geen fonetisch onderscheid tussen ē₁ en ē₂, maar het bestaan ​​van twee proto-german lang e-achtige fonemen worden ondersteund door het bestaan ​​van twee e-Leuk vinden Ouderling Futhark Runen, Ehwaz en Eihwaz.

Krahe behandelt ē₂ (ondergeschikt ē) zo identiek met ī. Het gaat waarschijnlijk door met taart ēi, en het kan in het proces van overgang zijn geweest van een tweeduiker naar een lange eenvoudige klinker in de proto-Germanische periode. Lehmann geeft de volgende oorsprong voor ē₂:[51]

 • ēi: Oude High Duits fiara, fera 'Ham', Goth fera 'kant, flank' ← pgmc *fē₂rō ← *pēi-s-eh₂ ← Pie *(s)peh₁i-.
 • ea: De preteriet van Klasse 7 sterke werkwoorden met AI, al of een plus een medeklinker, of ē₁; bijv. OHG erien 'ploegen' ← *Arjanan vs. preterite Iar, IER ← *oor-[52]
 • Iz, na verlies van -z: Oeng mēd, OHG miata "beloning" (vs. Oeng meord, Goth mizdō) ← PGMC *mē₂dō ← *Mizdō ← Pie *misdʰ-eh₂.
 • Bepaalde pronominale vormen, b.v. Oeng hēr, OHG hiar 'Hier' ← PGMC *hiar, afgeleid van *hoi- 'Dit' ← Pie *ḱi- 'deze'[52]
 • Woorden geleend van het Latijn ē of e In de wortelliefhebber na een bepaalde periode (oudere leningen tonen ook aan ī).

Nasale klinkers

Proto-Germanic ontwikkelde nasale klinkers uit twee bronnen. De eerdere en veel frequentere bron was woordfinale -n (van taart -n of -m) in niet -gestresseerde lettergrepen, die in eerste instantie aanleiding gaven tot kort -a, -i, , lang -i, -ę̄, -a, en te lang -ę̂, -a. -ę̄ en -ę̂ vervolgens samengevoegd tot -a en -a, die zich later ontwikkelde tot en -ǫ̂. Een andere bron, die zich alleen in de late proto-Germanic Times ontwikkelde, was in de sequenties -inh-, -anh-, -unh-, waarin de nasale medeklinker zijn occlusie verloor en werd omgezet in verlenging en nasalisatie van de voorgaande klinker, die werd -Ah-, -hh-, -hh- (nog steeds geschreven als -anh-, -inh-, -unh- in dit artikel).

In veel gevallen was de nasaliteit niet contrastief en was hij alleen aanwezig als een extra oppervlakte -articulatie. Geen Germaanse taal die de woordfinale klinkers bewaart, heeft hun nasaliteit behouden. Word-finale korte neusklinkers vertonen geen verschillende reflexen in vergelijking met niet-nasale klinkers. De vergelijkende methode vereist echter een driewegfonemisch onderscheid tussen woordfinale *-O, *-ǭ en *-Aan, die elk een duidelijk patroon van reflexen heeft in de latere Germaanse talen:

Proto-dermanisch Gotisch Oud-Noors Oude High Duits Oud Engels
-O -a -u> - -u / -
-a -e
-Aan -Aan -a, -u -Aan -een

De verschillende reflexen van nasaal versus niet-nasaal -O worden veroorzaakt door de noordwestelijke Germaanse verhoging van de finale -O /ɔː/ tot /O/, wat geen invloed had op . Toen de klinkers werden ingekort en gedenasaliseerd, hadden deze twee klinkers niet langer dezelfde plaats van articulatie en versmolten niet: -O werd /O/ (later /U/) terwijl werd /ɔ/ (later /ɑ/). Hierdoor konden hun reflexen duidelijk blijven.

De neusgat van woord-interne klinkers (van -nh-) was stabieler en overleefde in de vroege dialecten intact.

Fonemische neusklinkers zijn absoluut opgetreden in Proto-noor en Oud-Noors. Ze werden in Old IJslands tot op zijn minst bewaard advertentie. 1125, de vroegst mogelijke tijd voor het creëren van de Eerste grammaticale verhandeling, die nasale klinkers documenteert. De PG nasale klinkers uit -nh- sequenties werden in het oude IJslands bewaard, zoals blijkt uit voorbeelden gegeven in de Eerste grammaticale verhandeling. Bijvoorbeeld:

 • Há̇r "Shark" < *Hą̄haz < PG *Hanhaz
 • ǿǿra "jonger" < *Jų̄hizô < PG *Junhizô (vgl. Gothic jūhiza)

De fonemie is duidelijk uit minimale paren zoals ǿǿra "Jonger" Vs. ǿra "vex" < *wor-, verwant met Engels vermoeidheid.[53] De geërfde proto-Germanic Nasal-klinkers werden samengevoegd in Old Norse door nasale klinkers uit andere bronnen, b.v. verlies van *n voordat s. Modern Elfdalian Bevat nog steeds nasale klinkers die rechtstreeks afkomstig zijn van Old Noorse, b.v. gą̊s "Goose" <Old Norse gás (vermoedelijk nasaliseerd, hoewel niet zo geschreven); cf. Duits Gans, het tonen van de oorspronkelijke medeklinker.

Soortgelijke oppervlakte (mogelijk fonemische) nasale/niet-nasale contrasten vonden plaats in de West-Germaanse talen door Proto-Anglo-Frisiaan van advertentie. 400 of zo. Proto-Germanische mediale nasale klinkers werden geërfd, maar werden vergezeld door nieuwe nasale klinkers als gevolg van de Ingvaeonic Nasal Spirant Law, die het verlies van nasale medeklinkers uitbreidde (alleen voorheen -h- in proto-german) naar alle omgevingen vóór een fricative (dus inclusief -mf-, -nþ- en -NS- ook). Het contrast tussen nasale en niet-nasale lange klinkers wordt weerspiegeld in de verschillende output van nasalized lang *a, die werd opgevoed ō in oud Engels en oude Frisian, terwijl niet-nasaal *a verscheen als fronted ǣ. Vandaar:

 • Engels gans, West -Frie goes, Noord -Frisse goos < Old English/Frisian gōs < Anglo-Frisian *gas < Proto-Germanic *gans
 • Eng tand < Old English tōþ, Oude Frisian tōth < Anglo-Frisian *tą̄þ < Proto-Germanic *tanþs
 • Eng gebracht, Wfris brocht < Old English brōhte, Oude Frisian brōchte < Anglo-Frisian *brą̄htæ < Proto-Germanic *Branhtaz (Het afgelopen deelwoord van *bringaną).

Fonotactiek

Proto-Germanic stond toe dat een enkele medeklinker in een van de drie posities plaatsvond: eerste, mediaal en definitief. Clusters konden echter slechts twee medeklinkers omvatten, tenzij gevolgd door een achtervoegsel, en alleen bepaalde clusters waren mogelijk in bepaalde posities.

Het stond de volgende clusters toe in de initiële en mediale positie:

 • Niet-tandheelkundige obstruent + l: PL, KL, FL, HL, Sl, BL, Gl, WL
 • Niet-Alveolar Obevent + r: PR, TR, Kr, fris, þr, HR, BR, dr., GR, WRE
 • Niet-labiale obstruent + w: Tw, DW, kw, þw, hw, SW
 • Stemloos velar + n, s + nasaal: knop, HN, SM, SN

Het stond alleen de volgende clusters in mediale positie toe:

 • tl
 • Vloeistof + w: LW, RW
 • Geminaten: PP, TT, kk, Ss, BB, DD, GG, mm, nn, LL, RR, jj, WW
 • CONSONANT + j: PJ, TJ, KJ, FJ, þj, HJ, ZJ, BJ, DJ, GJ, MJ, NJ, LJ, RJ, WJ

Het liet continuïteit + obstruent clusters alleen in mediale en eindpositie toe:

 • Fricative + obstruent: ft, HT, FS, HS, ZD
 • Nasaal + obstruent: MP, MF, Mevrouw, MB, NT, Nk, namelijk, NH, NS, nd, ng (echter NH was vereenvoudigd h, met nasalisatie en verlenging van de vorige klinker, in late proto-germanic)
 • Vloeistof + obtruent: LP, LT, lk, LF, liter, LH, LS, pond, LD, LG, lm, RP, RT, RK, RF, riem, rh, Rs, RB, rd, RG, RM, RN

De s + stemloze plosieve clusters, SP, ster, sk, zou in elke positie in een woord kunnen verschijnen.

Latere ontwikkelingen

Vanwege de opkomst van een woordinitieel stress-accent werden klinkers in niet-gestresseerde lettergrepen geleidelijk verminderd in de loop van de tijd, beginnend aan het einde van de proto-Germanische periode en doorgaan in de geschiedenis van de verschillende dialecten. Al in proto-dermanisch, woordfinale /e/ en /ɑ/ was verloren gegaan, en /e/ was samengevoegd met /i/ In ongestreide lettergrepen. Klinkers in derde lettergrepen zijn ook in het algemeen verloren gegaan voordat dialectdiversificatie begon, zoals finale -i van sommige tegenwoordige werkwoord -uiteinden, en in -maz en -miz van het dative meervoud einde en eerste persoon meervoud aanwezig van werkwoorden.

Woord-finale korte neusklinkers werden echter langer bewaard, zoals weerspiegeld wordt Proto-noor die nog steeds woordfinale bewaarde -a (horla op de Gallehus hoorns), terwijl het dative meervoud verschijnt als -mz (gestumz op de Stentoften runestone). Iets grotere reductie wordt gevonden in Gotisch, die alle korte-lettergreep korte klinkers verloor, behalve u. Oude High Duits en Oud Engels Aanvankelijk bewaard gebleven ongestoord i en u, maar verloor ze later in lange woorden en toen verloor de oude High Duits ze ook in veel kortstemmingen, volgens analogie.

Oud Engels toont indirect bewijs dat woordfinale -a werd bewaard in de afzonderlijke geschiedenis van de taal. Dit is te zien in het infinitieve einde -een (< *aną) en het sterke eindige deelwoord einde -en (< *-anaz). Sinds de vroege oude Engelse fronting van /ɑ/ tot /æ/ Vond niet plaats in nasale klinkers of vóór achterklinkers, dit creëerde een alternatie van de klinker omdat de nasaliteit van de achterklinker ą In het infinitieve einde verhinderde het fronteren van de voorgaande klinker: *-aną > *-een, maar *-anaz > *-con > *-en. Daarom, de Anglo-Frisiaans verhelderen moet noodzakelijkerwijs al heel vroeg in de geschiedenis van de Anglo-Frisse talen hebben plaatsgevonden, vóór het verlies van finale -a.

De uitkomst van uiteindelijke klinkers en combinaties in de verschillende dochters wordt weergegeven in de onderstaande tabel:

Einde (s) Pg Goth NGM WGM AAN OHG Oe
A-STEM MANNICE BESCHRIJVENDE ENKELE Singular a - a a? - - -
I-STEM MANTHAALTE ACCUSTATIEVE Singular i i?
U-steel beschuldigend enkelvoud ų u?
A-STEM MANTILE NOMINATIEVE Singular az s az r
i-stam nominatief enkelvoud Iz Iz i i/- e/ -
U-Stem nominatief enkelvoud Uz ons Uz u u/ -
1e persoon enkelvoudig aanwezig van werkwoorden O a o> u o> u -
ō-stam bijvoeglijk naamwoord beschuldigend enkelvoud ǭ O a a a Eer
ō-stam beschuldiging van meervoud ōz ōs ōz AR
3e persoon uniek verleden van zwakke werkwoorden ē a e> i a i
A-STEM DOVEY Singular AI ē ē Eer
Korte JA-Stem Neuder Nominative Singular i JA i> ī - i
Korte JA-steel mannelijke nominatieve enkelvoud jaz is> jis jaz r
I-Stem nominatief meervoud īz eis (= īs) īz i IR
Lang mannelijke nominatief singular van Ja-STEM ijz ijz
Lang JA-steel onzijdige nominatief enkelvoud iją i ija i
3e persoon enkelvoud verleden subjunctief i i
Bijwoord achtervoegsel O O O O a O a
genitief meervoud ǫ̂
ō-stam nominatief meervoud ôz ōs ōz AR
U-steel genitief enkelvoud auz AUS (= ɔ̄S)
Bijwoord achtervoegsel ê ē a a Eer

Merk op dat sommige proto-dermaanse uiteinden zijn samengevoegd in alle literaire talen, maar nog steeds verschillend zijn in Runic Proto-noor, b.v. *-īz Vs. *-ijaz (þrijōz dohtrīz "drie dochters" in de Stenen stenen versus de naam Holtijaz in de Gallehus hoorns).

Morfologie

Reconstructies zijn voorlopige en meerdere versies met verschillende graden van verschil bestaan. Alle gereconstrueerde vormen zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Er wordt vaak beweerd dat de Germaanse talen een sterk verminderd buigsysteem hebben in vergelijking met vergeleken met Grieks, Latijns, of Sanskriet-. Hoewel dit tot op zekere hoogte waar is, is het waarschijnlijk meer te wijten aan de late tijd van de attest van Germaans dan aan een inherente "eenvoud" van de Germaanse talen. Als voorbeeld zijn er minder dan 500 jaar tussen de gotische evangeliën van 360 en de oude High Duitse Tatian van 830, maar Oud High Duits, ondanks dat het de meest archaïsche van de West -Germaanse talen is, mist een groot aantal archaïsche kenmerken aanwezig In Gothic, inclusief dubbele en passieve markeringen op werkwoorden, reduplicatie in Klasse VII Strong werkwoord verleden tijden, het vocatieve geval en de tweede plaats (De wet van Wackernagel) clitics. Veel meer archaïsche kenmerken kunnen verloren zijn gegaan tussen de proto-Germanic van 200 v.Chr. En de geattesteerde gotische taal. Verder, Proto-coming en Midden -indic Van de vierde eeuw na Latijns en Sanskriet-, respectievelijk, en over het algemeen waarschijnlijk niet meer archaïsch dan gotisch. Bovendien zijn sommige delen van de buigsystemen van Grieks, Latijns, en Sanskriet- waren innovaties die niet aanwezig waren in proto-indo-Europees.

Algemene morfologische kenmerken

Proto-Germanic had zes gevallen, drie geslachten, drie nummers, drie stemmingen (indicatief, subjunctief (taart optatief), imperatief) en twee stemmen (actief en passief (taart midden)). Dit is vrij gelijkaardig aan de staat Latijn, Grieks en Midden -indic van c. AD 200.

Zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden werden afgewezen in (ten minste) zes gevallen: vocatief, nominatief, beschuldigend, datief, instrumentaal, genitief. Het locatieve geval was samengevoegd tot het dative case en de ablatief kan zijn samengevoegd met de genitieve, dative of instrumentele gevallen. Spaarse overblijfselen van de eerdere locatieve en ablatieve gevallen zijn echter zichtbaar in enkele voorlopige en bijwoordelijke vormen. Voornaamwoorden werden op dezelfde manier afgewezen, hoewel zonder een afzonderlijke vocatieve vorm. Het instrumentale en vocatief kan alleen worden gereconstrueerd in het enkelvoud; De instrumentale overleeft alleen in de West -Germaanse talen, en de vocatief alleen in Gothic.

Werkwoorden en voornaamwoorden hadden drie nummers: enkelvoud, dual, en meervoud. Hoewel de pronominale dual overleefde in alle oudste talen, overleefde de verbale dual alleen in gothic, en de (veronderstelde) nominale en bijvoeglijk naamwoord dubbele vormen verloren vóór de oudste records. Als in de Cursieve talen, het kan verloren zijn gegaan voordat Proto-Germanic überhaupt een andere tak werd.

CONSONIER- EN VOWEL -afwisseling

Verschillende geluidsveranderingen vonden plaats in de geschiedenis van Proto-Germanic die alleen in sommige omgevingen werden geactiveerd, maar niet in andere. Sommigen hiervan werden gemonteerd, terwijl anderen nog steeds werden geactiveerd door fonetische regels en gedeeltelijk allofonisch waren of oppervlaktefilters.

Waarschijnlijk was de meest verstrekkende afwisseling tussen [ *f, *þ, *s, *h, *hw] en [ *b, *d, *z, *g, *gw], de stemloze en stemloze fricatieven, bekend net zo Grammatischer Wechsel en veroorzaakt door de eerdere operatie van Verner's wet. Het werd gevonden in verschillende omgevingen:

 • In de persoon-en-nummer uiteinden van werkwoorden, die stemloos waren in zwakke werkwoorden en geuit in sterke werkwoorden.
 • Tussen verschillende kwaliteiten van sterke werkwoorden. De stemloze alternanten verschenen in het heden en het verleden enkelvoudige indicatief, de stemmende alternanten in de resterende tijdelijke vormen.
 • Tussen sterke werkwoorden (stemloos) en oorzakelijke werkwoorden die van hen zijn afgeleid (stemmen).
 • Tussen werkwoorden en afgeleide zelfstandige naamwoorden.
 • Tussen de enkelvoudige en meervoudige vormen van sommige zelfstandige naamwoorden.

Een andere vorm van afwisseling werd geactiveerd door de Germanic Spirant Law, die bleef opereren in de afzonderlijke geschiedenis van de individuele dochtertalen. Het wordt gevonden in omgevingen met achtervoegsel -T, waaronder:

 • De tweede persoon enkele eindige eindigende *-t van sterke werkwoorden.
 • De verleden tijd van zwakke werkwoorden zonder klinkerinfix in de verleden tijd.
 • Zelfstandige naamwoorden afgeleid van werkwoorden door middel van de achtervoegsels *-tiz, *-tuz, *-taz, die ook varianten bezaten in -þ- en -d- wanneer ze geen obstruent volgen.

Een afwisseling die niet werd geactiveerd door geluidsverandering was Sievers 'wet, die de afwisseling van achtervoegsel -j- en -ij- veroorzaakte, afhankelijk van de lengte van het voorgaande deel van de morfeme. Indien voorafgegaan in dezelfde morfeme verscheen slechts een korte klinker gevolgd door een enkele medeklinker, -j- verscheen. In alle andere gevallen, zoals wanneer voorafgegaan door een lange klinker of diphthong, verscheen door twee of meer medeklinkers, of door meer dan één lettergreep, -ij- verscheen. Het onderscheid tussen morfemen en woorden is hier belangrijk, omdat de alternant -j- ook verscheen in woorden die een duidelijk achtervoegsel bevatten dat op zijn beurt -J- in zijn tweede lettergreep bevatte. Een opmerkelijk voorbeeld was het werkwoord achtervoegsel *-atjaną, dat -J-ondanks dat ze werden voorafgegaan door twee lettergrepen in een volledig gevormd woord.

Gerelateerd aan het bovenstaande was de afwisseling tussen -j- en -i- en ook tussen -ij- en -ī-. Dit werd veroorzaakt door het eerdere verlies van -J- vóór -i- en verscheen wanneer een einde was bevestigd aan een werkwoord of zelfstandig naamwoord met een -(i) j -achtervoegsel (dat talrijk was). Soortgelijk, maar veel zeldzamer, was een afwisseling tussen -Av- en -AIC- van het verlies van -J- tussen twee klinkers, die verschenen in de huidige subjunctief van werkwoorden: *-aų < *-AJų in de eerste persoon, *-Ai- in de anderen. Een combinatie van deze twee effecten creëerde een afwisseling tussen -ā- en -ai- gevonden in klasse 3 zwakke werkwoorden, met -ā- <-aJa- <-əja- en -ai- <-əi- <-əji-.

I-mutatie was de belangrijkste bron van klinkerafwiseling en ging goed door in de geschiedenis van de individuele dochtertalen (hoewel het afwezig was of niet duidelijk was in Gothic). In Proto-Germanic werd alleen -e- getroffen, die werd opgevoed door -i- of -j- in de volgende lettergreep. Voorbeelden zijn talrijk:

 • Werkwoord eindes beginnend met -i-: huidige tweede en derde persoon enkelvoud, derde persoon meervoud.
 • Zelfstandig naamwoorduiteinden beginnen met -i- in U-STEM-zelfstandige naamwoorden: datief enkelvoud, nominatief en genitief meervoud.
 • Oorzakelijkheden afgeleid van sterke werkwoorden met een -j -achtervoegsel.
 • Werkwoorden afgeleid van zelfstandige naamwoorden met een -j -achtervoegsel.
 • Zelfstandige naamwoorden afgeleid van werkwoorden met een -j -achtervoegsel.
 • Zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden afgeleid met een verscheidenheid aan achtervoegsels, waaronder -il-, -iþō, -į̄, -kaz, -ingaz.

Zelfstandige naamwoorden

Het systeem van nominale verklaringen werd grotendeels geërfd van taart. Primaire nominale verklaringen waren de stengels in /a /, /ō /, /n /, /i /, en /u /. De eerste drie waren bijzonder belangrijk en dienden als basis voor bijvoeglijke naamuele declaratie; Er was een neiging tot zelfstandige naamwoorden van alle andere klassen om erin te worden getrokken. De eerste twee hadden varianten in /ja /en /wa /, en /jō /en /wō /, respectievelijk; Oorspronkelijk werden deze precies afgewezen als andere zelfstandige naamwoorden van de respectieve klasse, maar latere geluidsveranderingen hadden de neiging om deze varianten te onderscheiden als hun eigen subklassen. De / N / zelfstandige naamwoorden hadden verschillende subklassen, waaronder / ōn / (mannelijk en vrouwelijk), / an / (onzijdig) en / īn / (vrouwelijke, meestal abstracte zelfstandige naamwoorden). Er was ook een kleinere klasse wortels (eindigend in verschillende medeklinkers), zelfstandige naamwoorden van relatie (eindigend in /er /) en onzijdige zelfstandige naamwoorden in /z /(deze klasse werd sterk uitgebreid Duits). Huidige deelwoorden, en een paar zelfstandige naamwoorden, eindigden in /nd /. De onzijdige zelfstandige naamwoorden van alle klassen verschilden van de mannelijken en vrouwelijke in hun nominatieve en beschuldigende eindes, die hetzelfde waren.

Geval Zelfstandige naamwoorden in -a- Zelfstandige naamwoorden in -i-
Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
Nominatief *Wulfaz *Wulfōz, -ōs *Gastiz *Gastīz
Vocatief *wulf *Gasti
Accusatief *Wulfą *Wulfanz *Gastį *Gastinz
Genitief *Wulfas, -is *Wulfǫ̂ *Gastīz *Gastijǫ̂
Datief *Wulfai *Wulfamaz *Gastī *Gastimaz
Instrumentaal *Wulfō *Wulfamiz *Gastimiz

Adjectieven

Bijvoeglijke naamwoorden komen overeen met het zelfstandig naamwoord dat ze kwalificeren voor het geval, nummer en geslacht. Bijvoeglijke naamwoorden evolueerden naar sterke en zwakke africhtingen, oorspronkelijk met onbepaalde en duidelijke betekenis, respectievelijk. Als gevolg van de duidelijke betekenis ervan werd de zwakke vorm in de dochtertalen gebruikt in combinatie met demonstratieven en definitieve artikelen. De termen "sterk" en "zwak" zijn gebaseerd op de latere ontwikkeling van deze verklaringen in talen zoals zoals Duits en Oud Engels, waar de sterke uitgiften meer duidelijke eindes hebben. In de proto-taal, zoals in Gotisch, dergelijke voorwaarden zijn niet relevant. De sterke declinatie was gebaseerd op een combinatie van de nominale / a / en / ō / stengels met de taartpronominale uiteinden; De zwakke declinatie was gebaseerd op de nominale / N / declaratie.

Geval Sterke declinatie Zwakke vervalling
Enkelvoud Meervoud Enkelvoud Meervoud
Mannelijk Onzijdig Vrouwelijk Mannelijk Onzijdig Vrouwelijk Mannelijk Onzijdig Vrouwelijk Mannelijk Onzijdig Vrouwelijk
Nominatief *blindaz *blinda-tō *blindō *blindai *blindō *blindôz *Blindô *Blindô *blindǭ *blindaniz *blindōnō *blindōniz
Accusatief *Blindanǭ *Blindanz *Blindanų *blindōnų *blindanunz *blindōnunz
Genitief *blindas, -is *blindaizōz *blindaizǫ̂ *Blindiniz *blindōniz *Blindanǫ̂ *blindōnǫ̂
Datief *blindammai *blindaizōi *blindaimaz *blindini *blindōni *blindammaz *blindōmaz
Instrumentaal *blindanō *blindaizō *blindaimiz *blindinē *blindōnē *blindammiz *blindōmiz

Determin

Proto-Germanic had oorspronkelijk twee demonstratieven (proximaal *hoi-/HEI-/hij- 'deze',[54] distaal *SA/dus/Dat 'Dat') die zowel bijvoeglijke naamwoorden als voornaamwoorden zou kunnen dienen. De proximaal was al verouderd in gotisch (bijv. Goth Acc. hina, dat. himma, Neut. hita) en lijkt volledig afwezig in Noord -Germaans. In de West-Germaanse talen evolueerde het naar een voornaamwoord van een derde persoon, waardoor de geërfde *IZ in de noordelijke talen terwijl ze zich in de zuidelijke talen worden verdreven (d.w.z. oud High Duits). Dit is de basis van het onderscheid tussen Engels hem/haar (met h- van de oorspronkelijke proximale demonstratie) en Duits ihm/ihr (ontbrekend h-).

Uiteindelijk overleefde alleen de distale in de functie van demonstratief. In de meeste talen ontwikkelde het een tweede rol als zeker artikel, en ten grondslag aan beide Engelse determiners de en Dat. In de noordwestelijke Germaanse talen (maar niet in Gothic), evolueerde een nieuwe proximale demonstratieve ('dit' in tegenstelling tot 'dat') door toe te voegen -si tot de distale demonstratie (bijv. Runic Norse Nom.SG. sa-si, Gen. þes-si, dat. þeim-si), met complexe latere ontwikkelingen in de verschillende dochtertalen. De nieuwe demonstratie ligt ten grondslag aan de Engelse determiners deze, deze en die. (Oorspronkelijk, deze, die waren dialectale varianten van het mannelijke meervoud van deze.)

Verbuiging van het distale deictic[54]
Geval Enkelvoud Meervoud
Mannelijk Onzijdig Vrouwelijk Mannelijk Onzijdig Vrouwelijk
Nominatief *Sa *Dat *dus *Thais *þō *þôz
Accusatief *þanǭ *þǭ *þanz
Genitief *þas *þaizōz *þaizǫ̂
Datief *þammai *þaizōi *þaimaz
Instrumentaal *þana? *þaizō *þaimiz

Werkwoorden

Proto-Germanic had slechts twee tijden (verleden en heden), vergeleken met 5-7 in Grieks, Latijns, Proto-Slavisch en Sanskriet-. Een deel van dit verschil is te wijten ontlasting, gekenmerkt door een verlies van tijden aanwezig in Proto-Indo-Europees. Bijvoorbeeld, Donald Ringe Veronderstelt voor Proto-Germanic een vroeg verlies van het onvolmaakte aspect van de taart (iets dat ook in de meeste andere takken is gebeurd), gevolgd door samenvoeging van de huidige aoristische categorieën en de stemmingscategorieën die indicatief zijn. (Met deze veronderstelling kunnen hij rekening houden met gevallen waarin Proto-Germanic indicatieve werkwoordsvormen heeft die eruit zien als taart-aoristische subjunctieven.)

Veel van de tijden van de andere talen (bijvoorbeeld toekomstige, toekomstige perfecte, pluperfect, Latijnse imperfect) zijn echter niet verwant met elkaar en vertegenwoordigen afzonderlijke innovaties in elke taal. De Griekse toekomst gebruikt bijvoorbeeld een -s- eindigend, blijkbaar afgeleid van een desideratief constructie die in taart deel uitmaakte van het systeem van afgeleide morfologie (niet het buigsysteem); De Sanskriet -toekomst gebruikt een -sy- eindigend, van een andere desideratieve werkwoordconstructie en vaak met een ander ablaut -graad dan het Grieks; Terwijl de Latijnse toekomst uiteinden gebruikt die zijn afgeleid van de taart -conjunctief of van het taartwerkwoord */bʱuː/ "zijn". Evenzo komen de Latijnse imperfecte en pluperfect voort uit cursieve innovaties en zijn ze niet verwant met de overeenkomstige Griekse of Sanskrietvormen; En hoewel de Griekse en Sanskriet-pluperfecte tijden verwant lijken, zijn er geen parallellen in andere Indo-Europese talen, wat leidt tot de conclusie dat deze tijd een gedeelde Grieks-Sanskriet-innovatie of afzonderlijke, toevallige ontwikkelingen in de twee talen is. In dit opzicht kan worden gezegd dat proto-Germanic wordt gekenmerkt door het niet innoveren van nieuwe synthetische tijden als het verlies van bestaande tijden. Latere Germaanse talen innoverden nieuwe tijden, afgeleid door periphrastisch constructies, met Modern Engels Waarschijnlijk bezit het meest uitgewerkte gespannen systeem ("Ja, het huis zal nog over een maand worden gebouwd"). Aan de andere kant ging zelfs de verleden tijd later verloren (of veel verloren) in de meeste High Duitse dialecten en in Afrikaans.

Werkwoorden in proto-Germanic werden verdeeld in twee hoofdgroepen, genaamd "krachtig" en "zwak", Volgens de manier waarop de verleden tijd wordt gevormd. Strong werkwoorden gebruiken ablaut (d.w.z. een andere klinker in de stengel) en/of herduplicatie (voornamelijk afgeleid van de Proto-indo-Europees Perfect), terwijl zwakke werkwoorden een tandheelkundig achtervoegsel gebruiken (nu over het algemeen als een reflex van de opnieuw gedupliceerde imperfect van taart *dʰeh1- Oorspronkelijk "geplaatst", in het Germaanse "doen"). Sterke werkwoorden werden verdeeld in zeven hoofdklassen, terwijl zwakke werkwoorden werden verdeeld in vijf hoofdklassen (hoewel geen geattesteerde taal meer dan vier klassen van zwakke werkwoorden heeft). Sterke werkwoorden hebben over het algemeen geen achtervoegsel in de tegenwoordige tijd, hoewel sommige een -j- achtervoegsel dat een directe voortzetting van de taart is -y- achtervoegsel, en een paar hebben een -n- achtervoegsel of infix dat de -n- Infix van taart. Bijna alle zwakke werkwoorden hebben een achtervoegsel met tegenwoordig, dat varieert van klasse tot klasse. Een extra kleine, maar zeer belangrijke groep werkwoorden vormde hun huidige tijd uit de taart perfect (en hun verleden tijdachtige zwakke werkwoorden); Om deze reden staan ​​ze bekend als Preterite-aanwezige werkwoorden. Alle drie van de eerder genoemde groepen werkwoorden-strong, zwak en preterite-heden-zijn afgeleid van taart thematische werkwoorden; Een extra zeer kleine groep is afgeleid van taart Athematische werkwoorden en één werkwoord *Wiljaną "willen" vormt zijn huidige indicatie van de taart optatief stemming.

Proto-Duitse werkwoorden hebben drie stemmingen: indicatief, subjunctief en noodzakelijk. De subjunctieve stemming komt voort uit de taart optatief stemming. Indicatieve en subjunctieve stemmingen zijn volledig geconjugeerd in het heden en het verleden, terwijl de imperatieve stemming alleen in de tegenwoordige tijd bestond en first-person vormen miste. Proto-Germanische werkwoorden hebben twee stemmen, actief en passief, de laatste die voortkomt uit de taart mediopassief stem. Het proto-dermanische passief bestond alleen in de tegenwoordige tijd (een erfelijke functie, omdat de taart perfect geen mediopassive had). Op het bewijs van gotisch-de enige Germaanse taal met een reflex van het proto-Germanische passief-had de passieve stem een ​​aanzienlijk verminderd buigsysteem, met een enkele vorm die werd gebruikt voor alle personen van het dubbele en meervoud. Merk op dat, hoewel Oud-Noors (zoals modern Faroese en IJslands) heeft een verbogen mediopassief, deze is niet geërfd van proto-dermanic, maar is een innovatie gevormd door het reflexieve voornaamwoord aan de actieve stem te hechten.

Hoewel de meeste proto-dermaanse sterke werkwoorden rechtstreeks uit een verbale wortel worden gevormd, zijn zwakke werkwoorden in het algemeen afgeleid van een bestaand zelfstandig naamwoord, werkwoord of bijvoeglijk naamwoord (zogenaam denominaal, ontwijkend en deadjectivale werkwoorden). Een significante subklasse van klasse I zwakke werkwoorden zijn bijvoorbeeld (deverbal) oorzakelijke werkwoorden. Deze worden gevormd op een manier die een directe overerving weerspiegelt uit de taart -oorzakelijke klasse van werkwoorden. Taart -causatieven werden gevormd door een geaccentueerd achtervoegsel toe te voegen -éi̯e/éi̯o naar de o-Grade van een niet-afgeleid werkwoord. In Proto-Germanic worden causatieven gevormd door een achtervoegsel toe te voegen -J/ij- (De reflex van taart -éi̯e/éi̯o) aan de verleden tijd ABLAUT (meestal met de reflex van taart o-grade) van een sterk werkwoord (de reflex van niet-afgeleide werkwoorden van taart), met Verner's wet Stoping toegepast (de reflex van het taart accent op de -éi̯e/éi̯o achtervoegsel). Voorbeelden:

 • *Bītaną (Klasse 1) "bijten" → *Baitijaną "om te overbruggen, juk, vasthouden", d.w.z. "om bijten te maken"
 • *rīsaną (Klasse 1) "stijgen" → *Raizijaną "Ophalen", d.w.z. "om te laten stijgen"
 • *Buganą (Klasse 2) "buigen" → *Baugijaną "buigen (overgankelijk)"
 • *Brinnaną (Klasse 3) "verbranden" → *Brannijaną "verbranden (transitief)"
 • *FRAWERÞANą (Klasse 3) "om te vergaren" → *Frawardijaną "vernietigen", d.w.z. "om te vergaan"
 • *nesaną (Klasse 5) "om te overleven" → *nazjaną "om te redden", d.w.z. "om te overleven"
 • *Ligjaną (Klasse 5) "liggen" → *lagjaną "Leg", d.w.z. "om te gaan liggen"
 • *Faraną (Klasse 6) "Travel, Go" → *fōrijaną "leiden, brengen", d.w.z. "om te veroorzaken", *Farjaną "over te dragen", d.w.z. "om te veroorzaken" (een archaïsch exemplaar van de o-Grade Ablaut gebruikt ondanks de verschillende verleden tijd ABLAUT)
 • *Grētaną (Klasse 7) "Huilen" → *Grōtijaną "Om te doen huilen"
 • *Lais (Klasse 1, preterite-heden) "(s) Hij kent" → *Laizijaną "Teachen", d.w.z. "om te doen weten"

Net als in andere Indo-Europese talen, zou een werkwoord in proto-Germanic een kunnen hebben preverb eraan gehecht, de betekenis ervan aanpassing (vgl. Bijv. *FRA-Werþaną "om te vergaan", afgeleid van *Werþaną "worden"). In proto-german was de preverb nog steeds een clitisch Dat kan worden gescheiden van het werkwoord (evenals in gotiek, zoals blijkt uit het gedrag van clitici van de tweede plaats, b.v. diz-uh-þan-za "En toen greep hij", met clitici uh "en en dan "Toen" geïnterpoleerd in uitzuigen "hij greep") in plaats van een Gebonden morfeme dat is permanent aan het werkwoord bevestigd. Tenminste in gotisch kunnen Preverbs ook op elkaar worden gestapeld (vergelijkbaar met Sanskriet-, anders dan Latijns), b.v. ga-ga-waírþjan "verzoenen".

Een voorbeeld werkwoord: *nemaną "To Take" (Klasse 4 sterk werkwoord).

Aanwijzing Subjunctief Imperatief
Actief Passief Actief Passief Actief
Cadeau 1e zingen *Nemō *Nemôi? *Nemai? *NEMA-ų ??? -
2e zingen *nimizi *Nemazai *Nemaiz *Nemaizau? *nem
3e zingen *nimidi *Nemadai *Nemai *Nemaidau? *Nemadau
1e dual *nemōz (?) *Nemandai *Nemaiw *Nemaindau? -
2e dual *nemadiz (?) *nemaidiz (?) *Nemadiz?
1e plur *Nemamaz *Nemaim -
2e plur *Nimid *Nemaid *Nimid
3e plur *Nemandi *Nemain *Nemandau
Verleden 1e zingen *Nam - *nēmijų (?; of *nēmį̄ ??) -
2e zingen *NAMT *nēmīz
3e zingen *Nam *nēmī
1e dual *nēmū (?) *nēmīw
2e dual *nēmudiz (?) *nēmīdiz (?)
1e plur *nēmum *nēmīm
2e plur *nēmud *nēmīd
3e plur *Nēmun *nēmīn
Infinitief *nemaną
Onvoltooid deelwoord *Nemandaz
Voltooid deelwoord *Numanaz

Voornaamwoorden

Proto-Germanic persoonlijke voornaamwoorden[55]
Eerste persoon Tweede persoon Derde persoon
Enkelvoud Dual Meervoud Enkelvoud Dual Meervoud Enkelvoud Meervoud
Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig
Nominatief *ek
*Ik1
*nat
*humor1
*Wīz
*Wiz1
*þū *stoot *Jūz *IZ *si *het *īz *ijōz *ijō
Accusatief *MEK
*Mik1
*Unk *uns *þek
*þik1
*Inkw *izwiz *inǭ *ijǭ *Inz
Genitief *Mīnaz *Unkeraz *Unseraz *þīnaz *Inkweraz *izweraz *Es *Ezōz *Es *ezǫ̂
Datief *Miz *Unkiz *ongeschikt *þiz *Inkwiz *izwiz *Immai *Ezōi *Immai *Imaz
Instrumentaal *inō *Ezō *inō *Imiz

1 - ongestreide variant

Schleicher's taart fabel weergegeven in proto-germanic

August Schleicher geschreven een fabel In de taarttaal die hij zojuist had gereconstrueerd, wat, hoewel het een paar keer door anderen is bijgewerkt, nog steeds zijn naam draagt. Hieronder vindt u een weergave van deze fabel in proto-Germanic.

De eerste is een directe fonetische evolutie van de taarttekst. Het houdt geen rekening met verschillende idiomatische en grammaticale verschuivingen die zich in de periode hebben voorgedaan. De originele tekst gebruikt bijvoorbeeld de imperfecte tijd, die in Proto-Germanic is verdwenen. De tweede versie houdt rekening met deze verschillen en is daarom dichter bij de taal die het Germaanse volk daadwerkelijk zou hebben gesproken.

Gereconstrueerd Proto-dermanisch, fonetische evolutie afgeleid van alleen gereconstrueerde taart

*Awiz ehwōz-uh: awiz, hwisi wullō ne est, spihi ehwanz, ainą kurų wagą wegandų, ainą-uh mekǭ burą, ainą-uh gumanų ahu berandų. Awiz nu ehwamaz wiuhi: hert agnutai mek, witandī ehwanz akandų gumanų. Ehwōz weuhą: hludi, awi! hert agnutai uns witundumaz: gumô, fadiz, wullǭ awją hwurniudi sibi warmą westrą. Awją-uh wullō ne isti. Þat hehluwaz awiz akrą buki.

Gereconstrueerd Proto-dermanisch, met meer waarschijnlijke grammatica en vocabulaire afgeleid van latere Germaanse talen

*Awiz ehwōz-uh: awiz, sō wullǭ ne habdē, sahw ehwanz, ainanǭ kurjanǭ wagną teuhandų, ainanǭ-uh mikilǭ kuriþǭ, ainanǭ-uh gumanų sneumundô berandų. Awiz nu ehwamaz sagdē: hertô sairīþi mek, sehwandē ehwanz akandų gumanų. Ehwōz sagdēdun: gahauzī, awi! hertô sairīþi uns sehwandumiz: gumô, fadiz, uz awīz wullō wurkīþi siz warmą wastijǭ. Awiz-uh wullǭ ne habaiþi. Þat hauzidaz awiz akrą flauh.

Engels

The Sheep and the Horses: A sheep that had no wool saw horses, one pulling a heavy wagon, one carrying a big load, and one carrying a man quickly. The sheep said to the horses: "My heart pains me, seeing a man driving horses." The horses said: "Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself. And the sheep has no wool." Having heard this, the sheep fled into the plain.

Zie ook

Aantekeningen

 1. ^ Dit omvat gewone zelfstandige naamwoorden zoals framea "Migratieperiode speer", Mythologische karakters zoals Mannus en tribale namen zoals Ingaevones.
 2. ^ Het staat open om te debatteren of de dragers van de Neolithicum Funnelbeaker -cultuur of de Pitware -cultuur moet ook worden beschouwd als Indo-Europees[5][6]
 3. ^ Ringe (2006), p. 85: "Vroege Jastorf, aan het einde van de zevende eeuw v.Chr., Is vrijwel zeker te vroeg voor de laatste gemeenschappelijke voorouder van de geteste talen; maar later de Jastorf -cultuur en zijn opvolgers bezetten zoveel territorium dat hun bevolking waarschijnlijk niet heeft gesproken Een enkel dialect, zelfs dat de uitbreiding van de cultuur relatief snel was. Hieruit volgt dat onze gereconstrueerde PGMC slechts een van de dialecten was die werden gesproken door volkeren die archeologisch worden geïdentificeerd, of door de Romeinen, als 'Duitsers'; de overgebleven Germaanse volkeren spraken zuster Dialecten van PGMC. "
  Polomé (1992), p. 51: "... Als de Jastorf-cultuur en, waarschijnlijk, de aangrenzende Harpstedt-cultuur in het Westen het Germaanse thuisland vormt (Mallory 1989: 87), zou een verspreiding van proto-Germanische noordwaarts en oostwaarts moeten worden aangenomen, wat zou kunnen verklaren, wat zou kunnen verklaren Zowel de archaïsmen als de innovatieve kenmerken van Noord -Germaans en Oost -Germaans, en zouden mooi passen bij recente uitzichten ter gelegenheid van het thuisland van de Goths in Polen. "
 4. ^ Beschreven in deze en de gekoppelde artikelen, maar zie Kleinman.[Volledig citaat nodig]
 5. ^ De etymologieën zijn voornamelijk te vinden Green (2000), pp. 149–164. Men is erin Ringe (2006), p. 296.
 6. ^ De voorgaande etymologieën komen van Orel (2003), die in alfabetische volgorde wordt gerangschikt door wortel.
 7. ^ Feist stelde het idee al in 1913 voor, maar zijn klassieke paper over dit onderwerp is Feist, Sigmund (1932). "De oorsprong van de Germaanse talen en de Europeanisering van Noord -Europa". Taal. 8: 245–254. doen:10.2307/408831. Jstor 408831. Een korte biografie en presentatie van zijn ideeën is te vinden Mees, Bernard (2003), "Stratum and Shadow: The Indo-European West: Sigmund Feist", in Andersen, Henning (ed.), Taalcontacten in prehistorie: studies in stratigrafie, John Benjamin Publishing Company, pp. 19–21, ISBN 1-58811-379-5
 8. ^ Hoewel de details van de gereconstrueerde uitspraak enigszins variëren, is dit fonologische systeem in het algemeen overeengekomen; Koronalen worden bijvoorbeeld soms vermeld als dentaal en alveolars terwijl velars en labiovelaren soms worden gecombineerd Dorsals.

Referenties

 1. ^ Zie b.v. Bloomfield, Leonard (1984). Taal. Chicago en Londen: de University of Chicago Press. pp. 298–299. ISBN 0-226-06067-5.
 2. ^ a b Comrie, Bernard, ed. (1987). 'S werelds belangrijkste talen. New York, New York: Oxford University Press. pp.69–70. ISBN 0-19-506511-5.
 3. ^ Kinder, Hermann (1988), Penguin Atlas of World History, Vol. I, Londen: Penguin, p. 108, ISBN 0-14-051054-0.
 4. ^ a b c d "Talen van de wereld: Germaanse talen". De nieuwe Encyclopædia Britannica. Chicago, IL, Verenigde Staten: Encyclopædia Britannica, Inc. 1993. ISBN 0-85229-571-5.
 5. ^ Kinder, Hermann; Werner Hilgemann (1988). De Penguin Atlas of World History. Vol. 1. Vertaald door Ernest A. Menze. Harald en Ruth Bukor (kaarten). Harmondsworth: Penguin Books. p.109. ISBN 0-14-051054-0.
 6. ^ Andrew Villen Bell (2000), De rol van migratie in de geschiedenis van de Euraziatische steppe: Sedentary Civilization Vs. 'Barbarian' en Nomad, Palgrave Macmillan
 7. ^ a b Ringe 2006, p. 67.
 8. ^ Bell-Fialkoll, Andrew, ed. (2000). De rol van migratie in de geschiedenis van de Euraziatische steppe: Sedentary Civilization v. "Barbarian" en Nomad. Palgrave Macmillan. p. 117. ISBN 0-312-21207-0.
 9. ^ Mallory 1989, p. 89.
 10. ^ Polomé 1992, p. 51.
 11. ^ Ringe 2006, p. 85.
 12. ^ a b Ringe 2006, p. 296.
 13. ^ Beekes, Robert S. P. 2011. Vergelijkende Indo-Europese taalkunde. Een introductie. 2e editie. P.28.
 14. ^ Mallory, J.P. en D.Q. Adams. 2006. De inleiding van Oxford tot Proto-Indo-Europese en de Indo-Europese wereld. P.22.
 15. ^ Fortson, Benjamin W. 2010. Indo-Europese taal en cultuur. 2e editie. Pp. 349-350.
 16. ^ Bandle, Oskar et al. (eds.) 2002. The Alnordic Languages. Een internationaal handboek van de geschiedenis van de Noord -Germaanse talen. P. XIV.
 17. ^ Nakhleh, Luay; Ringe, don; Warnow, Tandy (Juni 2005). "Perfecte fylogenetische netwerken: een nieuwe methode voor het reconstrueren van de evolutionaire geschiedenis van natuurlijke talen" (PDF). Taal - Journal of the Linguistic Society of America. 81 (2): 382–420. doen:10.1353/lan.2005.0078. S2CID 162958. Opgehaald 2016-10-13. Vooral de Germaanse subfamilie leek niet-strelingsgedrag te vertonen en blijkbaar enkele van zijn kenmerken van zijn buren te verwerven in plaats van (alleen) van zijn directe voorouders. [...] [T] De interne diversificatie van West-Germaans is bekend dat het radicaal niet-handelsachtig is [...].
 18. ^ Lehmann, W. P. (Januari - maart 1961). "Een definitie van Proto-Germanic: een studie in de chronologische afbakening van talen". Taal. 37 (1): 67–74. doen:10.2307/411250. Jstor 411250.
 19. ^ Bennett, William H. (mei 1970). "De stresspatronen van gotisch". PMLA. 85 (3): 463–472. doen:10.2307/1261448. Jstor 1261448. S2CID 163783497.
 20. ^ Antonsen, Elmer H. (januari - maart 1965). "Over het definiëren van fasen in het prehistorisch Duits". Taal. 41 (1): 19–36. doen:10.2307/411849. Jstor 411849.
 21. ^ Antonsen, Elmer H. (2002). Runen en Germaanse taalkunde. Walter de Gruyter. pp. 26–30. ISBN 3-11-017462-6. Die presentatie vat ook het standpunt van Lehmann samen.
 22. ^ Antonsen 2002, p. 28 Tabel 9.
 23. ^ a b Aikio, Ante (2006). "Over Germanic-Saami contacten en Saami-prehistorie". Suomalais-uugrilaisen Seuran Aikakauskirja. 91: 9–55.
 24. ^ Lane, George S (1933). "The Germano-Celtic Vocabulary". Taal. 9 (3): 244–264. doen:10.2307/409353. Jstor 409353.
 25. ^ Watkins, Calvert (2000). "Bijlage I: Indo-Europese roots: reg-". The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition.
 26. ^ Martin Schwartz, "Avestan -voorwaarden voor de Sauma -fabriek", Haoma en Harmaline (Berkeley: University of California Press, 1989), 123.
 27. ^ Orel 2003, *betaaldo-. Dat woord gaf oud Engels pād, Oude Saksisch Per, Oude High Duits pfeit, Bavarian Pfoad, Gotisch paida 'jas'.
 28. ^ Cunliffe, Barry (2008). Europa tussen de oceanen 9000 voor Christus - AD 1000 AD 1000. New Haven: Yale University Press. pp. 303–7, 352.
 29. ^ Kylstra, A.D.; Hahmo, Sirkka-liisa; Hofstra, Tette; Nikkilä, Osmo (1991-2012). Lexikon der älteren germanischen lehnwörter in den ostseefinnischen splachen. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.
 30. ^ Kallio, Petri (2012). "De prehistorische Germaanse leenwoordstrata in Finnic". Een taalkundige kaart van het prehistorische Noord -Europa (PDF). Suomalais-uugrilaisen Seuran toimituksia. Suomalais-Uugrilainen Seura. ISBN 978-952-5667-42-4. Opgehaald 2017-04-04.
 31. ^ Ringe 2006, p. 149.
 32. ^ Ringe 2006, p. 278.
 33. ^ Vladimir Orel, Een handboek van Germaanse etymologie (Leiden, Nederland: Brill, 2003), 251.
 34. ^ "Gearchiveerd exemplaar" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 2014-04-11. Opgehaald 2014-05-28.{{}}: CS1 onderhoud: gearchiveerde kopie als titel (link)
 35. ^ Op EU en IU zien Cercignani 1973.
 36. ^ Van Kerckvande, Colette M. (1993). Een inleiding tot Midden -Nederlands. Berlijn en New York: Mouton de Gruyter. p. 123. ISBN 3-11-013535-3.
 37. ^ McMahon, April M. S. (1994). Taalverandering begrijpen. Cambridge University Press. p. 227. ISBN 0-521-44665-1.
 38. ^ Trask, Robert Lawrence (2000). Het woordenboek van historische en vergelijkende taalkunde. Chicago, Londen: Fitzroy Dearborn. p. 122. ISBN 1-57958-218-4.
 39. ^ Kraehenmann, Astrid (2003). Kwantiteit en prosodische asymmetrieën is alemannisch: synchronisch en diachronisch. Berlijn en New York: Mouton de Gruyter. p. 58. ISBN 3-11-017680-7.
 40. ^ Ringe 2006, p. 100.
 41. ^ Ringe 2006, p.[pagina nodig].
 42. ^ Ringe 2006, pp. 92, 215.
 43. ^ KROONEN, GUUS (2011). Het proto-dermanic n-STEMS: een studie in diachronische morfofonologie. Amsterdam/New York.
 44. ^ Op i en e zien Cercignani 1979.
 45. ^ Ringe 2006, p. 295
 46. ^ Benjamin W. Fortson IV, Indo-Europese taal en cultuur: een inleiding, 2e edn. (Chichester/Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), 342.
 47. ^ Hall, T.A. (2000), "De verdeling van trimoraische lettergrepen in het Duits en Engels als bewijs voor het fonologische woord", in Hall, T. A.; Rochoń, Marzena (eds.), Onderzoek naar prosodische fonologie: de rol van de voet en het fonologische woord (PDF), Zas Papers in Linguistics 19, Berlijn: Zas, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), pp. 41–90
 48. ^ Liberman, Anatoly (1982). Germaanse accentologie. Minneapolis: University of Minnesota Press. p. 140.
 49. ^ Purczinsky, Julius (1993). "Proto-indo-Europese circumflex-intonatie of bisyllabiciteit". Woord. 44 (1): 53. doen:10.1080/00437956.1993.11435894.
 50. ^ Maar kijk Cercignani 1972
 51. ^ Lehmann, Winfred P. (2007). "De oorsprong van PGMC. Long Close E". Proto-indo-Europese fonologie. Austin: Linguistics Research Center.
 52. ^ a b KROONEN 2013, pp. XXIII - IV, 225.
 53. ^ Einar Haugen, "Eerste grammaticale verhandeling. De vroegste Germaanse fonologie", Taal, 26: 4 (okt - Dec, 1950), pp. 4–64 (p. 33).
 54. ^ a b Harðarson 2018, p. 927.
 55. ^ Ringe, Donald (2006). Van proto-indo-Europees tot proto-germanic. Oxford Universiteit krant. ISBN 0-19-928413-X.

Bronnen

 • Bennett, William Holmes (1980). Een inleiding tot de gotische taal. New York: Modern Language Association of America.
 • Campbell, A. (1959). Oude Engelse grammatica. Londen: Oxford University Press.
 • Euler, Wolfram / BadenHeuer, Konrad (2021). Sprach und Herkunft der Duitsen. Abriss des Frühurgermanischen Vor Der Ersten Lautverschiebung. Vroege protogermanische taal vóór Eerste geluidsverschuiving>, 271p., In het Duits met Engelse samenvatting, Verlag Inspiration Un Ltd., tweede edn., Berlijn/Londen, ISBN978-3-945127-278.
 • Cercignani, Fausto (1972). "Indo-Europese ē in Germaans". Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung. 86 (1): 104–110.
 • Cercignani, Fausto (1973). "Indo-Europese EU in het Germaanse". Indogermanische Forschungen. 78: 106–112.
 • Cercignani, Fausto (1979). "Proto-Germanic */ I/ en */ E/ Revisited". Journal of English and Germanic Philology. 78 (1): 72–82.
 • Fulk, R. D. Een vergelijkende grammatica van de vroege Germaanse talen. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2018.
 • Green, Dennis Howard (2000). Taal en geschiedenis in de vroege Germaanse wereld. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harðarson, Jón Axel (2018). "De morfologie van Germaans". In Jared Klein; Brian Joseph; Matthias Fritz (Eds.). Handboek van vergelijkende en historische Indo-Europese taalkunde. Vol. 2. Berlijn/Boston: de Gruyter. pp. 913–954.
 • Kapović, Mate, ed. De Indo-Europese talen, tweede edn. Londen: Routledge, 2017. ISBN978-0-415-73062-4.
 • Krahe, Hans & Wolfgang Meid. Germanische Sprachwissenschaft, 2 vols. Berlijn: De Gruyter, 1969.
 • KROONEN, GUUS (2013). Etymologisch woordenboek van proto-germanic. Leiden Indo-Europese etymologisch woordenboek Serie, 11. Leiden: Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-18340-7.
 • Mallory, J.P. (1989), Op zoek naar de Indo-Europeanen, Thames en Hudson
 • Orel, Vladimir (2003). Een handboek van Germaanse etymologie. Leiden; Boston: Brill.
 • Plotkin, Vulf (2008). De evolutie van Germaanse fonologische systemen: proto-Germanic, Gothic, West-Germaans en Scandinavisch. Lewiston: Edwin Mellen.
 • Polomé, Edgar C. (1992). Lippi-Green, Rosina (ed.). Recente ontwikkelingen in de Germaanse taalkunde. John Benjamins Publishing. ISBN 978-90-272-3593-0.
 • Polomé, Edgar Charles; Fee, Christopher R.; Leeming, David Adams (2006). "Germaanse mythologie". In Leeming, David Adams (ed.). De Oxford Companion to World Mythology. Oxford Universiteit krant. ISBN 9780199916481. Opgehaald 3 januari 2020.
 • Ringe, Donald A. (2006). Van proto-indo-Europees tot proto-germanic. Linguïstische geschiedenis van Engels, v. 1. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-955229-0.
 • Ringe, Donald A. (2017). Een geschiedenis van het Engels, Vol. 1: Van proto-indo-Europees tot proto-germanic. Tweede edn. Oxford: Oxford University Press, (1e editie 2006).
 • Voyles, Joseph B. (1992). Vroege Germaanse grammatica. San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-728270-X.

Externe links